บุคลากรงานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง กองคลัง

กรุณาเลือกส่วนงานที่ท่านต้องการดูข้อมูลบุคลากร

ผู้อำนวยการกองคลังนาง นางจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 11 รายการ
รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นาง ปาริชาติ สัมพันธ์สวาท หัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง 0-5394-1142
นาย จตุรนต์ รวยสูงเนิน วิศวกรคอมพิวเตอร์ 0-5394-1146
นาย สุริยัน เตจ๊ะสุรินทร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ 0-5394-1146
นางสาว ดารุณี สมภาค นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5394-1145
นาย สาคร ด้วงศรี นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5394-1145
นางสาว สุชาดา จินณ์ธนากิจ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5394-1148
นางสาว สุทธิลักษณ์ วิชัยสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5394-1142
นางสาว รุ่งนภา ทองพันชั่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 0-5394-1143
นาย วิชชุกร ฟูศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0-5394-1146
นางสาว เกศกนก เขื่อนแก้ว นักการเงินและบัญชี 053-941142

หน้า

Go to top