บุคลากรงานธุรการ กองคลัง

กรุณาเลือกส่วนงานที่ท่านต้องการดูข้อมูลบุคลากร

ผู้อำนวยการกองคลังนาง นางจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ
รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางสาว ขวัญเรือน ดิชวงศ์ เจ้าหน้าที่สํานักงาน 053-943123
นางสาว พัชรินทร์ วงค์ลาน เจ้าหน้าที่สํานักงาน ส่วนงาน 053-943122
นางสาว นฤมล กฤษณะวณิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 053-943123
นาย ปิยะพงษ์ วงษ์คํา พนักงานธุรการ 053-943122-23
นาย สุมิตร์ ชุ่มใจ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญงาน 053-943122
นาย วัชระ ปัญญาจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาว วิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ พนักงานปฏิบัติงาน
นางสาว ชนัษฎา เยี๊ยะเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงาน 053943122
นางสาว ศุภกาญจน์ ทองแก้ว พนักงานปฏิบัติงาน 053943122
Go to top