ทำเนียบบุคลากรกองคลัง

กรุณาเลือกส่วนงานที่ท่านต้องการดูข้อมูลบุคลากร

ผู้อำนวยการกองคลังนาง นางจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ
รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นาง อรวรรณ รวยสูงเนิน หัวหน้างานบัญชี
นาย สันติพงศ์ พรหมประสิทธิ์ นักการเงินและบัญชี ส่วนงาน
นางสาว เอ็มพิกา อาษากิจ นักการเงินและบัญชี 053-943127
นางสาว สุภาภรณ์ สุรินทร์แก้ว นักการเงินและบัญชี
นาง แสงเพชร ศานติอาภา นักการเงินและบัญชี 0-5394-3127
นางสาว วีรยา เวฬุมาศ นักการเงินและบัญชี 3126
นาย รัตนพล สงวนศิริธรรม นักการเงินและบัญชี
นางสาว พยุดา ปันตา นักการเงินและบัญชี -
นางสาว วนิดา บุญทา นักการเงินและบัญชี 05394-3127
Go to top