ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 484 ลำดับที่ 9661 - 9680 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างน้ำ จำนวน 1 ชุด 2. โต๊ะปฏิบัติการรูปตัวยู จำนวน 1 ชุด 3. ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 2 ตู้ 9/2560 คณะวิทยาศาสตร์ 05 เม.ย. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1. เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น (Atomic Absorption) จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องให้ความร้อน (Hotplate) จำนวน 2 เครื่อง   07 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น (Atomic Absorption) จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องให้ความร้อน (Hotplate) จำนวน 2 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องฉายภาพจากวัตถุ 3 มิติ จำนวน 3 เครื่อง 3. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด 4. ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด 5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ จำนวน 1 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 02 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 29 ธ.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. เครื่องถ่ายสามมิติดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 18/2554 คณะวิทยาศาสตร์ 22 มี.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ย่านไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ย่านวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง 5/2560 คณะวิทยาศาสตร์ 05 ม.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) จำนวน 1 ระบบ 2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบสี (Color LaserJet) จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการบรรยาย จำนวน 5 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 26 พ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 คอร์ จำนวน 1 ชุด 2. ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง พร้อมชุดเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 22 ต.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ใช้ประกาศฉบับนี้แทน) ประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คณะนิติศาสตร์ 16 มิ.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม สำนักหอสมุด 23 พ.ย. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ (อาคารเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 21 พ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 พ.ย. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เวลา 11.30 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คณะมนุษยศาสตร์ 11 ก.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญาศ(Freeze dryer) ครั้งที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ 01 ส.ค. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง ศูนย์การศึกษา "หริภุญไชย" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ต.ค. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ (High Pressure Homogenizer) จำนวน 1 เครื่อง คณะเภสัชศาสตร์ 22 ต.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ไม้ค้ำยันอลูมิเนียม เครื่องพยุงเดินแบบ 4 ขา) 23 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (อาหารทางสายยางสำเร็จรูป) 23 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ถุงบรรจุอาหารที่ให้ทางสายยาง,Gravity Extension set) 23 เม.ย. 2562

หน้า

Go to top