ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 485 ลำดับที่ 9681 - 9700 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ถุงมือปลอดเชื้อชนิดไม่มีแป้ง) 13 ก.พ. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ALcohol Pad) 04 ก.พ. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ผ้าปิดจมูก,หมวกกระดาษ) 31 ม.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร ๕๐ ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 05 ม.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะมนุยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะมนุษยศาสตร์ 28 ส.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพชรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเภสัชศาสตร์ 08 พ.ย. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัณฑิตวิทยาลัย 25 ก.ย. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (เข็มฉีดยาดีสโพสเซเบิ้ล) 29 พ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ถุงมือสำหรับตรวจโรคใช้แล้วทิ้ง) 29 พ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) 14 ก.พ. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 5 รายการ (หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ) 12 ก.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 10 รายการ (น้ำยา Arcthitect) 12 ก.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 17 รายการ (น้ำยา CLIA) 23 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 20 ธ.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา ชั้น 1,2 อาคารฟิสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 14 มิ.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ รายละเอียดแนบ 02 เม.ย. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศ TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก จำนวน 1 ชุด คณะมนุษยศาสตร์ 08 พ.ย. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คณะนิติศาสตร์ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 60 รายการ คณะนิติศาสตร์ 05 มี.ค. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 07 ธ.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง ยกเลิกการจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2558

หน้า

Go to top