ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 153. เครื่องล้างและฆ่าเชื้่อโรคชนิดอัตโนม้ติพร้อมเป่าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง

Go to top