ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงานจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top