ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 238. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 3,600 ANSI Lumens จำนวน 24 เครื่อง

Go to top