หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

เลขที่กองคลัง: 
อว 8392(3)/17522 ลว 23/09/2562
เลขที่หนังสือ: 
กค 0402.5/ว 93 ลว 29/08/2562
ลงวันที่: 
25 ธ.ค. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top