การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 240
เลขที่หนังสือ: 
กค 0410.3/ว 331 ลว 20/07/2563
ลงวันที่: 
10 ส.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top