การเพิกถอนรายชิ่อผู้ทิ้งงาน

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 263
เลขที่หนังสือ: 
กค 0405.7/ว 132 ลว 7/08/2563
ลงวันที่: 
02 ก.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top