การเพิกถอนรายชิ่อผู้ทิ้งงาน

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 298
เลขที่หนังสือ: 
กค 0405.2/ว 146 ลว 3/09/2563
ลงวันที่: 
28 ก.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top