ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพและบำเหน็จตกทอดตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2551

Go to top