52 - ค่าตอบแทนแพทย์เฉพาะทางที่รับปรึกษา พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่เวชระเบียนพนักงานช่วยการพยาบาล เจ้าหน้าที่คนงานผู้ให้บริการแก่ผู้ป่วยประกันสังคม (ประกาศฯ ฉบับที่ 23/2538)

Go to top