ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 10 ลำดับที่ 181 - 200 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 51 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 19 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-800030223.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวล้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 19 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1899179193.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวัดรังสีแกมมาที่ต่อมน้ำเหลือง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 19 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1657060793.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยร้าวผนัง อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะพยาบาลศาสตร์ 18 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1920961290.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ ชนิด 4 ช่อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-70726074.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตาสำหรับ 5 คนดูพร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-925612875.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อห้องเย็นเก็บศพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-825462803.pdf
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร จัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-150954124.pdf
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร จัดซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate reader) จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-610687367.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 17 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1484489350.pdf
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ โดยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-946593549.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว (รายละเอียด 6 รายการ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 17 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1922018857.pdf
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่อวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์ 13 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1748067939.pdf
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (ถังขยะ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 13 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-343015665.pdf
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีวิทยุและห้องปฏิบัติการวิชาวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะการสื่อสารมวลชน 13 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1399624696.pdf
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ (ถุงพลาสติก) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 12 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2030969243.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 12 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-682446789.PDF
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 2(ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น) และห้องพักนักวิจัย(ชั้น 4 อาคาร 7 ชั้น) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคนิคการแพทย์ 11 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-17444658.pdf
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 11 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-382692801.pdf
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-868904825.pdf

หน้า

Go to top