คู่มือปฏิบัติงานด้านคลังพัสดุ

กรุณาเลือกประเภทคู่มือที่ต้องการ

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 64 รายการ
หัวข้อ ประเภท วันที่ ไฟล์คู่มือ
คู่มือแนวทางใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิธีปฏิบัติทางพัสดุ 20 เม.ย. 2566 Guidelines for using the property of Chiang Mai University.pdf
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนนักศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอกช่วยปฏิบัติงานสอนและวิจัย วิธีปฏิบัติด้านการเงิน 26 ต.ค. 2565 Finance 07.pdf
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการ ประชุมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย วิธีปฏิบัติด้านการเงิน 26 ต.ค. 2565 Finance 06.pdf
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติด้านการเงิน 26 ต.ค. 2565 Finance 05.pdf
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน 26 ต.ค. 2565 Finance 03.pdf
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน 30 ก.ย. 2565 Finance 02 online.pdf
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน 30 ก.ย. 2565 Finance 02.pdf
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน 30 ก.ย. 2565 Finance 01.pdf
เอกสารประกอบการลาออก/เกษียณ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการ 17 พ.ย. 2563 รายการเอกสารใช้ประกอบ การขอรับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
คู่มือ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทาง e-filing วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการ 17 พ.ย. 2563 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเอง ทางระบบ e-filing
ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - กองคลัง คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ 10 ต.ค. 2562 ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - กองคลัง
ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ 10 ต.ค. 2562 ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - ส่วนงาน - แหล่งเงิน 03-04 คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ 10 ต.ค. 2562 ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - ส่วนงาน - แหล่งเงิน 03-04
ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - ส่วนงาน - แหล่งเงิน 01-02 คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ 10 ต.ค. 2562 ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - ส่วนงาน - แหล่งเงิน 01-02
คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญผ่านระบบe-filing วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการ 14 มิ.ย. 2562 ระบบการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทา.pdf
ขั้นตอนการขอรับบำเหน็จ บำนาญผ่านระบบe-filing ปี62 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการ 14 มิ.ย. 2562 ขั้นตอนในการดำเนินการของบุคลากรที่จะเกษียณอายุและลาออกปี62.pdf
การประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส วิธีปฏิบัติทางพัสดุ 05 มิ.ย. 2562 แนวทางปฏิบัติและตัวอย่าง
แบบรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างตาม ว.119 วิธีปฏิบัติทางพัสดุ 02 เม.ย. 2561 Binder1.pdf
คู่มือการใช้งานระบบเพิ่มผังบัญชี คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ 05 มิ.ย. 2559 addaccount_manual_0.pdf
การสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย วิธีการใช้งานเว็บไซต์ 19 พ.ค. 2559 การสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

หน้า

Go to top