กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://202.28.24.114/finance Tel. 053-943122-40


ค่าธรรมเนียมการศึกษา_2554รวมนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียนการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ บัญชีที่ ๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียนการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ๒.๑ ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะสื่อสารมวลชน
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา ภาคพิเศษ คณะการสื่อสารมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๙
คณะเกษตรศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ แบบ ๑ และแบบ ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ แผน ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ข ภาคพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสองภาษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร แผน ข ภาคพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ภาคพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
คณะทันตแพทยศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทย์ แบบ ๑ และแบบ ๒ ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะพยาบาลศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก๒ ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
คณะแพทยศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา แบบ ๑ และ แบบ ๒ ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา แบบ ๑ และแบบ ๒ ภาคปกติ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะเภสัชศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก๒ ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะบริหารธุรกิจ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร) พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร) พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (ในสถานที่) ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๔๙
คณะมนุษยศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ แบบ ๑ และแบบ ๒ ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
คณะวิจิตรศิลป์
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาชาวิชาจิตรกรรม แผน ก แบบ ก ๑ ภาคปกติ คณะวิจิตรศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาชาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิจิตรศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะวิทยาศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรม แบบ ๑.๑ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ แบบ ๑ และแบบ ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบ ๑ และแบบ ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ ๑ และ แบบ ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ แบบ ๑.๑ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แบบ ๑ และ แบบ ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา แผน ข ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปกติ) แผน ก แบบ ก ๒ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์ แผน ก แบบ ก ๑ และ แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แผน ข ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ข ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แบบ ๑.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน แผน ก และแผน ข (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ข ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก ๑ และ แผน ก แบบ ก ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ ๑.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ข ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ภาคพิเศษ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ (ภาคพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะศึกษาศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒.๑ ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะสังคมศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แบบ ๑ และแบบ ๒ ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แบบ ๑ และแบบ ๒ ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แผน ก แบบ ก ๒ และภาค ข ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์และการพัฒนา แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะเศรษฐศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต-มหาบัณฑิต โครงการเปิดสอนปริญญาตรี-โท คณะเศรษฐศาสตร์ สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหารบัณฑิต โครงการเปิดสอนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ ๑ และแบบ ๒ ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ ๑.๑ ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (นานาชาติ) สถานสัตวแพทย์สาธารณสุขเอเซียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาคาร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๘
สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ประกาศสถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ๕/๒๕๔๘ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ปีการศึกษา ๒๕๔๘
ประกาศสถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ๓/๒๕๔๗ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ปีการศึกษา ๒๕๔๗