เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากมากไปน้อยผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
สอบสัมภาษณ์ นักการเงินและบัญชี ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์7 พ.ค. 2014 - 10:02ไทย
ประชุมประจำเดือน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์7 พ.ค. 2014 - 09:58ไทย
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 16:21ไทย
เรียนภาษาอังกฤษทุกวันอังคาร พุธ พฤหัส ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 16:26ไทย
เปิดซองประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์3 มิ.ย. 2014 - 11:10ไทย
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์3 มิ.ย. 2014 - 15:47ไทย
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์3 มิ.ย. 2014 - 15:55ไทย
ประชุมเพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานกองทุน 5 ทศวรรษ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์9 มิ.ย. 2014 - 09:29ไทย
ประชุมงานจ้างพัฒนาองค์ความรู้ฯ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์9 มิ.ย. 2014 - 16:19ไทย
ประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 5 งานจ้างพัฒนาองค์ความรู้ฯ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์9 มิ.ย. 2014 - 16:22ไทย
ประชุมหารือเรื่องการจัดการอาคารที่จอดรถบริเวณคณะวิจิตรศิลป์ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์10 มิ.ย. 2014 - 11:28ไทย
การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายกระดาษกับบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์10 มิ.ย. 2014 - 11:31ไทย
เชิญฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2014 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 14:01ไทย
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์10 มิ.ย. 2014 - 15:28ไทย
ทดสอบ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์12 มิ.ย. 2014 - 09:20ไทย
ฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับ lean management ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์18 มิ.ย. 2014 - 09:33ไทย
ไปศาล ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์18 มิ.ย. 2014 - 09:37ไทย
ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์19 มิ.ย. 2014 - 16:04ไทย
ไปศึกษาดูงาน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์24 มิ.ย. 2014 - 09:13ไทย
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์24 มิ.ย. 2014 - 10:02ไทย
ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวใน มช. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์25 มิ.ย. 2014 - 09:39ไทย
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ในศตวรรษ ที่ 21 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์8 ก.ค. 2014 - 15:33ไทย
ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์9 ก.ค. 2014 - 09:26ไทย
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนงานเพื่อบรรจุฯ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์15 ก.ค. 2014 - 15:01ไทย
ร่วมงานเสวนาเรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทย ..ก้าวไกลสู่ตลาดทุน" ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์17 ก.ค. 2014 - 11:38ไทย
ประชุมกรรมการฯ ประเพณีลอยกระทง 57 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์17 ก.ค. 2014 - 14:53ไทย
การดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์28 ก.ค. 2014 - 09:49ไทย
เตรียมจัดงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2557 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์28 ก.ค. 2014 - 15:51ไทย
การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์7 ส.ค. 2014 - 09:26ไทย
การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์7 ส.ค. 2014 - 09:29ไทย
ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวใน มช. ครั้งที่ 2/2557 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์7 ส.ค. 2014 - 09:38ไทย
สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงร่างองค์กร ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์14 ส.ค. 2014 - 15:28ไทย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์7 ส.ค. 2014 - 09:51ไทย
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2557 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์7 ส.ค. 2014 - 09:55ไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โรคจากการทำงาน (office Syndrome) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์13 ส.ค. 2014 - 15:03ไทย
ประชุมเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์13 ส.ค. 2014 - 15:08ไทย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงาน "50 ปี มช. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์18 ส.ค. 2014 - 16:17ไทย
ปรึกษาหารือและเตรียมการเกี่ยวกับการลงทะเบียนฯ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์18 ส.ค. 2014 - 16:20ไทย
ร่วมพิธีลงนามสัญญามอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์19 ส.ค. 2014 - 14:53ไทย
วิธีการงบประมาณและแนวทางการจ่ายเงินค่าสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ(เงินรายได้ส่วนงาน)) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์19 ส.ค. 2014 - 14:57ไทย
สัมมนาโครงการ Microsofe Campus Agreement สำหรับผู้บริหารและคณาจารย์ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์20 ส.ค. 2014 - 14:28ไทย
ประชุมกรรมการโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) ครั้งที่ 2/2557 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์22 ส.ค. 2014 - 08:56ไทย
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์22 ส.ค. 2014 - 09:01ไทย
โคร ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์26 ส.ค. 2014 - 09:59ไทย
โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ด้านการบริหาร จากรุ่นสู่รู่น ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์26 ส.ค. 2014 - 10:03ไทย
สัมมนา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกองคลัง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์29 ส.ค. 2014 - 10:16ไทย
พิธีเปิดการสัมมนา เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์29 ส.ค. 2014 - 10:36ไทย
โครงการมุทิตาจิต ประจำปี 2557 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์1 ก.ย. 2014 - 15:58ไทย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ กองบริหารงานบุคคล ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์1 ก.ย. 2014 - 16:01ไทย
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองคลัง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์2 ก.ย. 2014 - 15:26ไทย

หน้า

Go to top