เกี่ยวกับกองคลัง

ข้อมูลของกองคลัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดให้กองคลังเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2529 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานคลังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ และงบประมาณกรณีพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติและกองคลังยังทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอข้อคิดเห็น เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน งานงบประมาณ งานเงินรายได้ฯ และงานพัสดุและยานพาหนะให้กับผู้บังคับบัญชา และส่วนราชการในสังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การบริหารงานของกองคลังสามารถสนองตอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

กองคลังสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน การบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม และการบริการที่ดี

พันธกิจ

 • พัฒนางานให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากร
 • ให้บริการกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเหลือเกื้อกูลส่วนงาน

  เป้าหมายหลัก

  เป็นหน่วยงานแห่งคุณภาพทั้งผลการดำเนินงาน และความสามารถของบุคลากรเป็นที่ยอมรับ

  การแบ่งส่วนราชการ ในกองคลัง

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้กำหนด สายงาน ตามที่ ก.ม. ได้รับอนุมัติแล้วตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยฯ ที่ ทม 0202/2498 ลงวันที่ 30 มกราคม 2532 ได้กำหนดส่วนราชการในกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 6 งานดังนี้

 • งานการเงิน
 • งานบัญชี
 • งานเงินเดือนและสวัสดิการ
 • งานพัสดุ
 • งานธุรการ
 • งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  นาง จุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  เข้ารับการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

  ภารกิจ: ดูแลความรับผิดชอบ มอบหมายความรับผิดชอบภายในกองคลัง

 • Go to top