องค์ความรู้ทางด้านการพัสดุ

เพิ่มองค์ความรู้พัสดุ

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด และไฟล์แนบ

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 45 รายการ
หัวข้อ ชื่อ-สกุล วันที่
อะไรคือ กิจการร่วมค้า(joint venture) และ อะไรคือ กิจการค้าร่วม(consortium) นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 23 ก.พ. 2561
ความแตกต่างระหว่างการงดหรือลดค่าปรับ กับการขยายเวลา นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 07 ก.พ. 2560
ทำความรู้จักกับแบบก่อสร้าง นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 21 ก.ค. 2559
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 26 พ.ค. 2559
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งหนี้ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
จำแนกประเภทรายจ่าย นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
ระเบียบการบริหารงบประมาณ,ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
รวมระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการพัสดุ ที่ใช้ในมช. นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
กรณีศึกษา ผู้ค้าเสนอราคาเท่ากันในการAUCTION นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
เรื่องเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยต่างๆ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
คู่มือการขอยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
ขอความร่วมมือปิดอากรแสตมป์ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
การคืนหลักประกันสัญญางานจ้างออกแบบ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
กรณีศึกษา การอายัดหลักประกันสัญญาของกรมสรรพากร นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดระยะค้ำประกันในหนังสือค้ำประกันสัญญา นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 19 พ.ค. 2558
แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายฯ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 08 ก.ค. 2557

หน้า

Go to top