เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากน้อยไปมากภาษาการดำเนินการ
มอบอำนาจการขอยกเว้นอากรนำเข้า การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร การนำของออกจากด่านศุลกากร การขออนุญาตนำเข้า และการขออนุญาตใช้ยา วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือสารเสพติด ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์6 ธ.ค. 2022 - 14:24ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ ๗ ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์22 พ.ย. 2022 - 16:15ไทย
การประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) ประจำปี 2565 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุริยัน เตจ๊ะสุ...ตีพิมพ์28 ต.ค. 2022 - 15:08ไทย
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน คู่มือธนพศ อินทรอมรตีพิมพ์26 ต.ค. 2022 - 08:33ไทย
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนนักศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอกช่วยปฏิบัติงานสอนและวิจัย คู่มือธนพศ อินทรอมรตีพิมพ์26 ต.ค. 2022 - 08:32ไทย
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการ ประชุมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย คู่มือธนพศ อินทรอมรตีพิมพ์26 ต.ค. 2022 - 08:31ไทย
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ คู่มือธนพศ อินทรอมรตีพิมพ์26 ต.ค. 2022 - 08:24ไทย
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คู่มือธนพศ อินทรอมรตีพิมพ์26 ต.ค. 2022 - 08:20ไทย
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ คู่มือธนพศ อินทรอมรตีพิมพ์26 ต.ค. 2022 - 08:20ไทย
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือธนพศ อินทรอมรตีพิมพ์26 ต.ค. 2022 - 08:19ไทย
เอกสารการบรรยาย 14 ก.ย. 65 ผู้เกษียณ คณะแพทย์ - ประเด็นภาษีเงินช่วยเหลือฯ กองทุนสวัสดิการ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์13 ก.ย. 2022 - 13:23ไทย
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์29 ส.ค. 2022 - 16:22ไทย
หนังสืออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์9 ส.ค. 2022 - 11:38ไทย
ขออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์21 ก.ค. 2022 - 15:59ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ.2548 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์6 ก.ค. 2022 - 16:21ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิสวกรรมศาตรืบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์4 ก.ค. 2022 - 16:28ไทย
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปาริชาติ สัมพัน...ตีพิมพ์9 มิ.ย. 2022 - 12:16ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์7 มิ.ย. 2022 - 09:24ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (หลักสูตานานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2564 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์30 พ.ค. 2022 - 14:25ไทย
คู่มือ การยื่นภาษีออนไลน์ เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน (ปรับปรุง มีนาคม 2565) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์22 มี.ค. 2022 - 15:53ไทย
คู่มือ การสมัครและพิมพ์เอกสารใน e-Filing Digital Pension ข่าวประชาสัมพันธ์วัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์21 ก.พ. 2022 - 10:57ไทย
คู่มือ การสมัครและพิมพ์เอกสารใน e-Filing Digital Pension ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์21 ก.พ. 2022 - 09:52ไทย
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 31) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์27 ต.ค. 2021 - 10:32ไทย
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 30) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์27 ต.ค. 2021 - 10:30ไทย
ระเบียบค่าธรรมเนียมศึกษาคณะบริหารสาขาการจัดการธุรกิจบริการ(หลักสูตร3ภาษา) ป.ตรี ที่เข้าตั้งแต่ปี 2564 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์6 ต.ค. 2021 - 11:26ไทย
การยื่นภาษี เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์30 ก.ย. 2021 - 13:52ไทย
การยื่นภาษี เงินช่วยเหลือฯกรณีออกจากงาน ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์29 ก.ย. 2021 - 15:14ไทย
คู่มือ การยื่นภาษีออนไลน์ เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์29 ก.ย. 2021 - 14:34ไทย
แบบฟอร์ม ขอรับเงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ) ข้าราชการ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์23 ก.ย. 2021 - 13:52ไทย
แบบฟอร์ม ขอรับเงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ) ลูกจ้างประจำ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์23 ก.ย. 2021 - 13:51ไทย
ขั้นตอนการขอคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์วิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์10 ก.ย. 2021 - 17:57ไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์3 ก.ย. 2021 - 16:01ไทย
การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์วิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์31 ส.ค. 2021 - 17:18ไทย
ให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ส่งรายละเอียดข้อมูลเพื่อการตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินของมหาวิทยาลัย (ยอดยกมา) ณ 30 กันยายน 2564 ประกาศจากงานบัญชีอรวรรณ รวยสูงเนินตีพิมพ์25 ส.ค. 2021 - 10:25ไทย
แบบ 7223 เบิกค่าเล่าเรียนบุตร ข้าราชการบำนาญ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์20 ส.ค. 2021 - 11:10ไทย
แบบ 7131 เค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์20 ส.ค. 2021 - 11:09ไทย
บัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข่าวประชาสัมพันธ์วิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์16 ส.ค. 2021 - 17:21ไทย
บัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตร ประกาศจากงานพัสดุสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์16 ส.ค. 2021 - 16:47ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์16 ส.ค. 2021 - 10:07ไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์4 ส.ค. 2021 - 14:58ไทย
ขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์8 ก.ค. 2021 - 15:46ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์6 ก.ค. 2021 - 16:40ไทย
ประกาศ มช.ลดค่าธรรมเนียมศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโควิด164 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์5 ก.ค. 2021 - 15:33ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียนการศึกษา และค่าบำรุงหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์28 มิ.ย. 2021 - 15:49ไทย
คู่มือ สำหรับเจ้าหน้าที่ รับเรื่องบำเหน็จบำนาญใน E-pension (กรณีทำE-filingแล้ว) UPDATE พค64 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์21 พ.ค. 2021 - 16:46ไทย
ขั้นตอนการกรอกรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ ใน CMU Payroll สำหรับบุคลากร มช. ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์9 พ.ค. 2021 - 20:18ไทย
ขั้นตอนการรับบริการสำหรับผู้รับบำนาญ ข่าวประชาสัมพันธ์วัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์5 พ.ค. 2021 - 09:37ไทย
ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้รับบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์30 เม.ย. 2021 - 11:10ไทย
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปาริชาติ สัมพัน...ตีพิมพ์27 เม.ย. 2021 - 11:13ไทย
รายการเอกสารประกอบ การขอรับเงิน กสจ. ลูกจ้างประจำ (กรณีลาออก/เกษียณ) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์22 เม.ย. 2021 - 17:14ไทย

หน้า

Go to top