แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หน่วยงาน ประจำปี วันที่อนุมัติ ไฟล์
สำนักบริการวิชาการ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 จ้างปรับปรุงอาคารพืชกรรม ศุกร์, 14 มิถุนายน, 2019 cmuplan-2019-1310610357.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ 2 562 พุธ, 15 พฤษภาคม, 2019 cmuplan-2019-990710423.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ 2 562 พุธ, 15 พฤษภาคม, 2019 cmuplan-2019-2043824118.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 2 562 พุธ, 15 พฤษภาคม, 2019 cmuplan-2019-1625806878.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 562 พุธ, 8 พฤษภาคม, 2019 cmuplan-2019-1522456138.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ วัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 2 รายการ 2 562 อังคาร, 7 พฤษภาคม, 2019 cmuplan-2019-1291074752.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ เช่าเครื่องไตเทียมและระบบน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 งาน 2 562 ศุกร์, 3 พฤษภาคม, 2019 cmuplan-2019-1676111311.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 238. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 3,600 ANSI Lumens จำนวน 24 เครื่อง 2 562 ศุกร์, 3 พฤษภาคม, 2019 cmuplan-2019-1643969212.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 248.หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอด จำนวน 1 ชุด 2 562 ศุกร์, 3 พฤษภาคม, 2019 cmuplan-2019-1708898895.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 240. ระบบแม่ข่ายเสมือนสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา จำนวน 1 ระบบ 2 562 ศุกร์, 3 พฤษภาคม, 2019 cmuplan-2019-867436780.pdf

หน้า

Go to top