แบบฟอร์มงานเงินเดือน

ชื่อ ดาวโหลดแบบฟอร์ม โพสท์เมื่อวันที่
เอกสารการบรรยาย บุคคลากรผู้เกษียณอายุ 2566 คณะแพทย์ 15ก.ย.66 660915 Retirement Med CMU 2566 at the Empress Hotel Chiangmai.pdf 13 ก.ย. 2566
แบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม(แบบ กบข. อพ. 001/1/2566) addsaving2566.pdf 10 เม.ย. 2566
เอกสารการบรรยาย 14 ก.ย. 65 ผู้เกษียณ คณะแพทย์ - ประเด็นภาษีเงินช่วยเหลือฯ กองทุนสวัสดิการ presentation14.09.65MEDCMU- TAX.pdf 13 ก.ย. 2565
คู่มือ การยื่นภาษีออนไลน์ เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน (ปรับปรุง มีนาคม 2565) HOWTO_online_tax_payment_MAR2022.pdf 22 มี.ค. 2565
คู่มือ การสมัครและพิมพ์เอกสารใน e-Filing Digital Pension e-Filing Digital Pension.pdf 21 ก.พ. 2565
การยื่นภาษี เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน tax cmu retirement fund.pdf 30 ก.ย. 2564
การยื่นภาษี เงินช่วยเหลือฯกรณีออกจากงาน HOWTO CMU retirement fund.pdf 29 ก.ย. 2564
แบบฟอร์ม ขอรับเงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ) ข้าราชการ form A0001.pdf 23 ก.ย. 2564
แบบฟอร์ม ขอรับเงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ) ลูกจ้างประจำ form A0002.pdf 23 ก.ย. 2564
แบบ 7131 เค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ form7131.pdf 20 ส.ค. 2564
แบบ 7223 เบิกค่าเล่าเรียนบุตร ข้าราชการบำนาญ form7223.pdf 20 ส.ค. 2564
คู่มือ การยื่นภาษีออนไลน์ เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน HOWTO_online_tax_payment.pdf 31 พ.ค. 2564
ขั้นตอนการกรอกรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ ใน CMU Payroll สำหรับบุคลากร มช. cmu payroll - tax deduction.pdf 09 พ.ค. 2564
ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้รับบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน cmu001.pdf 30 เม.ย. 2564
แบบ สรจ.1 srj.1.pdf 31 มี.ค. 2564
รายการเอกสารประกอบ การขอรับเงิน กสจ. ลูกจ้างประจำ (กรณีลาออก/เกษียณ) Docs List of Emp funds (Retirement).pdf 17 มี.ค. 2564
เอกสารการบรรยาย สวัสดิการผู้เกษียณ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (24กพ64) Retirement_CMU_24FEB2564.pdf 24 ก.พ. 2564
รายการเอกสารประกอบ การลาออก/เกษียณ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ List of Docs Retirement 2021.pdf 23 ก.พ. 2564
คู่มือการพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์ E-filing ด้วยตนเอง How to Print from E-filing Website.pdf 18 ก.พ. 2564
หนังสือมอบอำนาจ form POWER OF ATTORNEY.pdf 25 พ.ย. 2563

หน้า

Go to top