ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับ แยกตามหลักสูตรและสาขา

เพิ่มประกาศใหม่
เอกสารประกอบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา

1.ใบเสร็จ (มชท.50)
1.1 กรณีชำระเงินด้วยระบบตัดบัญชี Gateway และ Billpayment - ใบเสร็จลงลายมือชื่อ+ประทับตราผู้รับเงิน โดยกองคลัง มช. หรือ ธนาคาร
***หน่วยราชการสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินที่ธนาคารเป็นผู้เซ็นและประทับตรารับเงิน เป็นหลักฐานเบิกจ่ายได้ ตามหนังสือจากกรมบัญชีกลาง
คลิกดูหนังสือกรมบัญชีกลาง

1.2 กรณีชำระเงินด้วยระบบ QR code - ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

1.3 กรณีชำระเงินค่าเทอมหลังกำหนด (มีค่าปรับ)
หนังสืออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

1.4 หนังสืออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (ศรัญญา)


2.ระเบียบค่าธรรมเนียมศึกษา (ใช้ชุดเดิมจนเรียนจบ)

นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี 2557 ใช้ --->
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ติดต่อสอบถามงานการเงินกองคลังได้ที่หมายเลข 053-943130


3.นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2557 ใช้ -->
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 และการแบ่งกลุ่มสาขาวิชา

3.1 นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2566 ใช้ -->
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565

4.นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2564 ใช้ -->
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

5.นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2567 ใช้ -->
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566

6.ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

6.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

6.3 มาตราการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาภาคเรียนการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564)

6.4 ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2564 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)

6.5 ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาเดิม 2536-2551

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เดิมระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท เดิม

เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท
ระบุคณะ หรือ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
พิมพ์ พ.ศ. เช่น 2556

เลือก Filter แล้วกดปุ่ม Apply

Go to top