องค์ความรู้กองคลังทั้งหมด

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด และไฟล์แนบ

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 49 รายการ
ส่วนงาน ชื่อ ชื่อ-สกุล วันที่
งานธุรการ คู่มือการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) วัชระ ปัญญาจันทร์ 29 พ.ค. 2563
งานบัญชี แนวปฏิบัติการในปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย กรณีกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี อรวรรณ รวยสูงเนิน 10 พ.ค. 2561
งานพัสดุ อะไรคือ กิจการร่วมค้า(joint venture) และ อะไรคือ กิจการค้าร่วม(consortium) สุณิสา ธีตรานนท์ 23 ก.พ. 2561
งานธุรการ สมรรถนะหลัก (Core competency พิกุลทอง เมืองแก้ว 02 พ.ค. 2560
งานพัสดุ ความแตกต่างระหว่างการงดหรือลดค่าปรับ กับการขยายเวลา สุณิสา ธีตรานนท์ 07 ก.พ. 2560
งานพัสดุ ทำความรู้จักกับแบบก่อสร้าง สุณิสา ธีตรานนท์ 21 ก.ค. 2559
งานพัสดุ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค สุณิสา ธีตรานนท์ 26 พ.ค. 2559
งานพัสดุ ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งหนี้ สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
งานพัสดุ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
งานพัสดุ จำแนกประเภทรายจ่าย สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
งานพัสดุ ระเบียบการบริหารงบประมาณ,ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
งานพัสดุ รวมระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการพัสดุ ที่ใช้ในมช. สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
งานพัสดุ การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
งานพัสดุ กรณีศึกษา ผู้ค้าเสนอราคาเท่ากันในการAUCTION สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
งานพัสดุ เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
งานพัสดุ เรื่องเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยต่างๆ สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
งานพัสดุ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
งานพัสดุ คู่มือการขอยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
งานพัสดุ ขอความร่วมมือปิดอากรแสตมป์ สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559
งานพัสดุ การคืนหลักประกันสัญญางานจ้างออกแบบ สุณิสา ธีตรานนท์ 09 มี.ค. 2559

หน้า

Go to top