เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
Skin Stapler PMW35 ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
SOFTWARE LA-Dyna ประกาศราคากลางสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์11 ก.ย. 2014 - 18:17ไทย
Spongostand Gel (1กล่อง/20ชิ้น) จำนวน 20 กล่อง ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์16 ก.ค. 2015 - 13:27ไทย
Spongostand Gel (1กล่อง/20ชิ้น) จำนวน 25 กล่อง ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์3 พ.ย. 2015 - 10:11ไทย
Spongostand gel รหัส S002 จำนวน 25 กล่อง ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์22 มี.ค. 2017 - 16:26ไทย
Sterile Cotton ball in Blister Pack จำนวน 40,000 แผง ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์9 ม.ค. 2017 - 13:46ไทย
SV02 Cable จำนวน 3 ชุด ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์5 มิ.ย. 2017 - 11:17ไทย
Syring Injeclor (50ml) + Y-tubing 1 pc จำนวน 200 ชุด ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์18 พ.ค. 2017 - 18:01ไทย
Syringe Inflator device (ME3533137 Max.30 Inflation Device) จำนวน 50 ชุด ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์17 พ.ย. 2015 - 13:16ไทย
Syringe with handi-fil ขนาด 150 cc. จำนวน 300 ชุด ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์16 ก.ค. 2015 - 13:32ไทย
TaqMan Gene Expression Master Mix (1x5 mL) 500 rxn จำนวน 1 kit ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์19 ธ.ค. 2016 - 14:12ไทย
TaqMan Universal PCR Master Mix จำนวน 2 pkg ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์6 มิ.ย. 2017 - 17:20ไทย
Temperature Probe YSI 402 จำนวน 50 เส้น ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์21 มี.ค. 2016 - 10:17ไทย
test content right หน้าเพจเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 พ.ค. 2014 - 22:03ไทย
Thermoplastic ชนิดมี Memory 0.32x46x61 cm. จำนวน 20 แผ่น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์24 ธ.ค. 2015 - 09:08ไทย
Thermoplastic ชนิดมี Memory 0.32x46x61 จำนวน 20 แผ่น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์12 ก.ค. 2017 - 12:43ไทย
TOR โครงการจัดซืออุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเบญจพร พงษ์จิตต...ตีพิมพ์23 ธ.ค. 2014 - 15:45ไทย
TOR ข้อกำหนดบริหารจัดการกิจการรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:11ไทย
TOR งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศร่าง TORจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์29 พ.ย. 2017 - 16:14ไทย
URL ใหม่สำหรับเข้าระบบบัญชี 3 มิติ ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์6 พ.ค. 2014 - 16:12ไทย
Vacuette Uri Plus 24H Urine Container จำนวน 3,000 ขวด ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์9 ม.ค. 2017 - 14:02ไทย
Vascular closure device จำนวน 70 ชุด ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์19 ส.ค. 2016 - 10:15ไทย
Venti-Scan IV Disposable จำนวน 80 ชุด ประกาศราคากลางเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์10 ส.ค. 2017 - 16:04ไทย
Ves tec cuvette ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
W8852 Prolene 2/0 1/2 double arm 40 mm. จำนวน 30 โหล ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์14 ก.ค. 2017 - 10:39ไทย
Water bath จำนวน 2 เครื่อง ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 13:37ไทย
Yashiro Catheter 5 Fr. สีดำ จำนวน 400 เส้น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 15:21ไทย
 ประกวดราคาปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
 เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบ Wireless พร้อมระบบ Video Urodynamic จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนชนิดภายในและภายนอกหลอดเลือดแบบศูนย์รวมพร้อมเครื่องมอนิเตอร์แบบข้างเตียง จำนวน 1 ชุด    ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
กง. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 13:41ไทย
กฎกระทรวง 7 ฉบับ 23 สิงหาคม 2560 ข้อมูลด้านพัสดุ-พรบสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์21 ธ.ค. 2017 - 17:12ไทย
กฎกระทรวงการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ.2554 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
กฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชยและบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. 2554 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัย ฯ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 เม.ย. 2017 - 09:29ไทย
กบข. เชิญชวนให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ประจำปี 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์วิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์2 พ.ย. 2015 - 09:22ไทย
กบม. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 14:04ไทย
กรงพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:05ไทย
กรงพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
กรงพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย
กรณีศึกษา ผู้ค้าเสนอราคาเท่ากันในการAUCTION องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 10:32ไทย
กรณีศึกษา การอายัดหลักประกันสัญญาของกรมสรรพากร องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 09:52ไทย
กรอบคู่มือการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของทางราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์7 เม.ย. 2015 - 09:51ไทย
กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์24 เม.ย. 2015 - 09:37ไทย
กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์18 พ.ค. 2015 - 14:22ไทย
กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์29 มิ.ย. 2015 - 09:44ไทย
กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์20 ก.ค. 2015 - 10:18ไทย

หน้า

Go to top