เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากน้อยไปมากผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,300 ANSI Lumens จำนวน 32 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์1 มิ.ย. 2018 - 09:38ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 mAs จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์1 มิ.ย. 2018 - 09:36ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างทำความสะอาด อาคาร 30 ปี (SCB1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2018 - 16:19ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์31 พ.ค. 2018 - 15:40ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์31 พ.ค. 2018 - 15:29ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคาร 40 ปี (SCB2) อาคารปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์ และอาคารเก็บตัวอย่างแร่ (อาคารคอร์แล็บ) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์30 พ.ค. 2018 - 15:22ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการตู้เย็นสำหรับงานด้านเวชภัณฑ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8.8 คิวบิกฟุต จำนวน 84 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์30 พ.ค. 2018 - 14:37ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์30 พ.ค. 2018 - 14:35ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์30 พ.ค. 2018 - 13:56ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์30 พ.ค. 2018 - 11:06ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์30 พ.ค. 2018 - 10:33ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์28 พ.ค. 2018 - 15:44ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน 20,000 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์28 พ.ค. 2018 - 15:18ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องบรรยายอาคารวิศวกรรมสำรวจคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคามานูญ ดอกพร้าวตีพิมพ์28 พ.ค. 2018 - 14:18ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการเครื่องตรวจวัดความแข็งเนื้อตับพร้อมหัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์28 พ.ค. 2018 - 09:48ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์25 พ.ค. 2018 - 15:55ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องวัดและประเมินสภาพการทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์25 พ.ค. 2018 - 15:54ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนการเชื่อมแบบ ทีไอจี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุทธิลักษณ์ จัก...ตีพิมพ์23 พ.ค. 2018 - 08:08ไทย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์22 พ.ค. 2018 - 16:34ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์21 พ.ค. 2018 - 14:51ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์และกำมะถันในของแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์21 พ.ค. 2018 - 11:18ไทย
ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก อุปกรณ์แท็บแล็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์21 พ.ค. 2018 - 10:40ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ส จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์21 พ.ค. 2018 - 09:22ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์18 พ.ค. 2018 - 15:01ไทย
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินความปลอดภัยสูง (Safety Ambulance) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเบญจรัตน์ ทาอ้ายตีพิมพ์18 พ.ค. 2018 - 10:27ไทย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร โดยวิธีe-bidding ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์17 พ.ค. 2018 - 16:49ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำเสื้อแทร็กสูทและเสื้อคอปก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์17 พ.ค. 2018 - 14:26ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์16 พ.ค. 2018 - 13:53ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดฝึกผ่าตัดทางออร์โธดิกส์ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์16 พ.ค. 2018 - 13:51ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดฝึกผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์16 พ.ค. 2018 - 13:50ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจัดจ้างปรับปรุงห้องอบรมสัมมนากองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์10 พ.ค. 2018 - 16:33ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ชมรมนักศึกษาชั้นใต้ดิน อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ มช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวิภาวี ศรีรินทร์ตีพิมพ์10 พ.ค. 2018 - 13:20ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเบญจพร ไชยมงคลตีพิมพ์4 พ.ค. 2018 - 15:00ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจัดจ้างติดตั้งปรับปรุงบ่อกักเก็บไขมัน สำหรับห้องอาคารของทุกส่วนงาน หน่วยงานและที่พักอาศัยพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์2 พ.ค. 2018 - 16:42ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์1 พ.ค. 2018 - 15:55ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวัชรา เชิดลำตีพิมพ์30 เม.ย. 2018 - 15:22ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์27 เม.ย. 2018 - 13:40ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์27 เม.ย. 2018 - 13:30ไทย
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวมหลังที่ 5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสมศักดิ์ ใจวงศ์เพ็ญตีพิมพ์27 เม.ย. 2018 - 13:16ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(งานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (อนุรักษ์พลังงานฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์26 เม.ย. 2018 - 14:54ไทย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Core Switch หลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์25 เม.ย. 2018 - 17:14ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเบญจพร ไชยมงคลตีพิมพ์24 เม.ย. 2018 - 15:51ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับฐานข้อมูล Karger eJournals Collection 2018 จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์23 เม.ย. 2018 - 14:38ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุน้ำยาตรวจหาเชื้อ HPV DNA, High risk & Genotype 16,18 ด้วยวิธี Real Time PCR (Cobas 4800 system) จำนวน 3,000 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์23 เม.ย. 2018 - 10:10ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ (Detection kit) ด้วยวิธี Immuno-histochemistry จำนวน 10,000 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์23 เม.ย. 2018 - 10:00ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (โครงการเพิ่มสมรรถภาพเชิงวิชาการฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์20 เม.ย. 2018 - 15:41ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์20 เม.ย. 2018 - 15:39ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจ้างทำถังขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์20 เม.ย. 2018 - 15:35ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมอาคารยุทธศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์20 เม.ย. 2018 - 09:01ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(งานปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์19 เม.ย. 2018 - 09:56ไทย

หน้า

Go to top