เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากน้อยไปมากชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2561 ประกาศราคากลางธัญญารัตน์ ไชยชนะตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 14:48ไทย
โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2561 ข่าวประกาศร่าง TORธัญญารัตน์ ไชยชนะตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 14:52ไทย
โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีธัญญารัตน์ ไชยชนะตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 14:50ไทย
โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:56ไทย
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงตู้ควบคุมดทรศัพท์ภายในห้องพักนักศึกษานานาชาติ ประกาศราคากลางปิยวรรณ เครือสารตีพิมพ์1 พ.ย. 2017 - 17:11ไทย
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ประกาศราคากลางกนกวรรณ พริบไหวตีพิมพ์23 ก.ค. 2015 - 13:56ไทย
โครงการจ้างปรับปรุงหลังคาห้องพักอาจารย์ อาคาร HB 5 ประกาศราคากลางนิตยา คำอินต๊ะมูลตีพิมพ์29 ก.ค. 2016 - 09:45ไทย
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ (อาคารเดิม) ประกาศราคากลางกนกวรรณ พริบไหวตีพิมพ์21 พ.ย. 2018 - 10:21ไทย
โครงการจัดทำลานจอดรถหน้าหอพัก 40 ปี ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:20ไทย
โครงการจัดทำการทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นแปะผิวหนังนาโนอิมัลเจลของน้ํามันหอมจากพืชไทย ประกาศราคากลางจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์28 ธ.ค. 2017 - 14:24ไทย
โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:08ไทย
โครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยใช้ Bi (Business Intelligence)  ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:09ไทย
โครงการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่าย  ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:12ไทย
โครงการจัดซื้อระบบพร็อกซี่ (Proxy) ข่าวประกาศร่าง TORสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 ม.ค. 2015 - 14:11ไทย
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ ปรับปรุง Data Centerเฟส 2 ด้านNetwork ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมปรับปรุงสถานที่ ห้องศูนย์นวัตกรรมและห้องถ่ายทอดความรู้ผ่านดาวเทียม ประกาศราคากลางเบญจพร พงษ์จิตต...ตีพิมพ์5 มิ.ย. 2014 - 18:30ไทย
โครงการงานเดินท่อประปา PE ฯ ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:20ไทย
โครงการงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ฯ ประกาศราคากลางกนกวรรณ พริบไหวตีพิมพ์28 ก.ค. 2015 - 16:47ไทย
โครงการก่่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาลาโบลาโม ขนาดใหญ่ (8 x 20.80 เมตร) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์19 พ.ค. 2017 - 17:53ไทย
โครงการก่่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาลาโบลาโม ขนาดกลาง (8 x 12.40 เมตร) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์19 พ.ค. 2017 - 17:57ไทย
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์28 ก.ค. 2014 - 13:26ไทย
โครงการ: ปรับปรุงลิฟท์ขนส่งสัตว์ป่วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างณัฐรัตน์ บุญสุขตีพิมพ์26 พ.ย. 2015 - 15:25ไทย
โครงการ: ทาสีอาคารศูนย์ฝึกอบรมทางสัตวแพทย์ 1 และ 2 จำนวน 2 อาคาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้างณัฐรัตน์ บุญสุขตีพิมพ์9 ต.ค. 2015 - 15:28ไทย
โคร ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์26 ส.ค. 2014 - 09:59ไทย
โคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็ก ชนิดติดเพดานหลอด LED จำนวน 5 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์2 พ.ค. 2017 - 09:01ไทย
โคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็ก ชนิดติดเพดานหลอด LED จำนวน 5 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์8 มี.ค. 2017 - 14:36ไทย
โคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิดหลอด LED แบบติดเพดานชนิดโคมเดี่ยว จำนวน 4 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 14:32ไทย
โคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิดหลอด LED แบบติดเพดานชนิดโคมเดี่ยว จำนวน 4 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย
โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมไฟคู่แบบแขวนเพดาน (LED) จำนวน 2 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์11 มี.ค. 2015 - 13:48ไทย
โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมไฟคู่แบบแขวนเพดาน (LED) จำนวน 2 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์13 ก.พ. 2015 - 09:24ไทย
โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมไฟคู่แบบแขวนเพดาน (LED) จำนวน 2 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์16 ม.ค. 2015 - 13:42ไทย
โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมใหญ่คู่แขวนเพดาน จำนวน 1 ชุด  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมใหญ่คู่แขวนเพดาน จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:06ไทย
โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:07ไทย
โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:06ไทย
โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
โคมไฟผ่าตัด แบบติดเพดาน จำนวน 3 ชุด  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
โคมไฟผ่าตัด แบบติดเพดาน จำนวน 3 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:07ไทย
แอลกอฮอล์ชุบสำเร็จ Alcohal Pad (1 กล่อง/200 ชิ้น) จำนวน 1,000 กล่อง ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์22 พ.ย. 2016 - 10:32ไทย
แอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ 18 ลิตร จำนวน 100 ปิ๊บ ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์3 ธ.ค. 2015 - 13:13ไทย
แอลกอฮอล์ 95% (18 ลิตร/ปี๊บ) จำนวน 100 ปี๊บ ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์3 ก.พ. 2017 - 14:16ไทย
แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ความยาวคลื่น 561 นาโนเมตร จำนวน 1 ชุด ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์8 ก.ค. 2015 - 09:36ไทย
แฟ้มพลาสติกใส่เอกสาร ประกาศราคากลางสมศักดิ์ ใจวงศ์เพ็ญตีพิมพ์24 มี.ค. 2016 - 17:54ไทย
แฟ้มพลาสติกใส่เอกสาร ประกาศราคากลางสมศักดิ์ ใจวงศ์เพ็ญตีพิมพ์24 มี.ค. 2016 - 17:54ไทย
แผ่นสื่อไฟฟ้าแบบมี Soft polymer จำนวน 10 แผ่น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์15 มี.ค. 2016 - 14:28ไทย
แผ่น CD และ แผ่น DVD สกรีนโลโก้คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์2 พ.ค. 2017 - 09:11ไทย
แผนภูมิและอัตรากำลัง แผนภูมิและอัตรากำลังกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 ส.ค. 2014 - 10:56ไทย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์12 เม.ย. 2017 - 11:17ไทย

หน้า

Go to top