เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากมากไปน้อยผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์14 ม.ค. 2015 - 11:27ไทย
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์14 ม.ค. 2015 - 11:29ไทย
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์14 ม.ค. 2015 - 11:33ไทย
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์14 ม.ค. 2015 - 11:36ไทย
ประชุมมาตรการกำกับดูแลด้านการเงินและระบบการควบคุมภายในของสถาบันอุดมศึกษา ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 มี.ค. 2015 - 10:36ไทย
ประชุมการเตรียมงานพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ปี2558 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์16 มี.ค. 2015 - 13:40ไทย
อบรมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์16 มี.ค. 2015 - 13:47ไทย
อบรมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์16 มี.ค. 2015 - 13:48ไทย
โครงการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์24 มี.ค. 2015 - 13:32ไทย
ประชุมปรึกษาหารือกับท่านอธิการบดีเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์25 มี.ค. 2015 - 09:37ไทย
สัมมนาเรื่องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับภาระภาษีงานวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์24 มี.ค. 2015 - 13:39ไทย
ประชุมพิจารณาร่างระเบียบหอพักในกำกับฯ ครั้งที่ 2 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์24 มี.ค. 2015 - 16:24ไทย
ประชุมสภากาแฟ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์25 มี.ค. 2015 - 10:28ไทย
ประชุมปรึกษาหารือในการจัดพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์25 มี.ค. 2015 - 10:41ไทย
ประชุมเพื่อหารือข้อสรุปในการระดมทุนเพื่อปรับปรุงและก่อสร้างอาคารหอพัก ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์25 มี.ค. 2015 - 13:37ไทย
กำหนดเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์25 มี.ค. 2015 - 14:47ไทย
ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์26 มี.ค. 2015 - 13:49ไทย
กำหนดการศึกษาดูงานของม.ขอนแก่น ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์26 มี.ค. 2015 - 14:29ไทย
ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีดำหัวฯ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์27 มี.ค. 2015 - 14:31ไทย
ประชุมเรื่องเงินสวัสดิการกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์30 มี.ค. 2015 - 13:05ไทย
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 เม.ย. 2015 - 14:12ไทย
อบรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (e-CMU) หัวข้อการสร้างวัฒนธรรม ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์1 เม.ย. 2015 - 13:19ไทย
ปรึกษาหารือกับอ.พงษ์รักษ์และคุณสหพัฒน์ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์1 เม.ย. 2015 - 13:40ไทย
ประชุมปรึกษาหารือกับอธิการและรองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินฯ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 เม.ย. 2015 - 11:03ไทย
ประชุมคณะกรรมการตัดสินขบวนแห่ในพิธีดำหัวฯ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 เม.ย. 2015 - 16:18ไทย
พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 เม.ย. 2015 - 16:24ไทย
พิจารณาร่างระเบียบหอพักในกำกับฯ ครั้งที่ 3 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 เม.ย. 2015 - 16:23ไทย
ประชุมเรื่องการหาเงินลงทุนเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยกับสหกรณ์ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์17 เม.ย. 2015 - 11:17ไทย
ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์17 เม.ย. 2015 - 14:29ไทย
ประชุมประธานฝ่ายฯ ในการจัดพิธีดำหัวฯ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์17 เม.ย. 2015 - 15:08ไทย
ธนาคารกรุงเทพ นัดหมายเพื่อนำเสนอระบบบัตรเครดิต ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 เม.ย. 2015 - 09:21ไทย
ประชุมเพื่อพิจารณาหารือการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์30 เม.ย. 2015 - 16:34ไทย
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์27 เม.ย. 2015 - 11:13ไทย
ขอเชิญประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดทิศทางเป้าหมายและจำนวนรับการรับนักศีกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์27 เม.ย. 2015 - 16:30ไทย
รายงานข้อมูลผู้ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข้อมูลงบประมาณกันเงินเหลื่อมปี ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์28 เม.ย. 2015 - 11:27ไทย
ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2558 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์28 เม.ย. 2015 - 14:11ไทย
ประชุม (เพื่อปรึกษาหารือ ครั้งที่ 2/2558 กรณีเงินฝากธนาคารกองคลังในระบบบัญชี 3 มิติ และโปรแกรมสำเร็จรูป ของหอพักสีชมพู หอพักแม่เหียะ และหอพัก 40 ปี) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์28 เม.ย. 2015 - 14:26ไทย
ประชุมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 61 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์29 เม.ย. 2015 - 16:07ไทย
ประชุมพิจารณาการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปี 2558 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์11 พ.ค. 2015 - 13:28ไทย
อบรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (e-CMU) หัวข้อการสร้างวัฒนธรรม ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์6 พ.ค. 2015 - 14:49ไทย
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์6 พ.ค. 2015 - 14:50ไทย
ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์7 พ.ค. 2015 - 13:56ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงาน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์8 พ.ค. 2015 - 11:15ไทย
ประชุมหารือกับธนาคาร ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์8 พ.ค. 2015 - 14:32ไทย
ประชุมเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์8 พ.ค. 2015 - 14:48ไทย
เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องการลุงทุนนอกเหนือจากเงินฝากธนาคารและภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดและบริษัทจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์8 พ.ค. 2015 - 14:49ไทย
ประชุมกรณีการเช่ารถไฟฟ้า ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์8 พ.ค. 2015 - 15:18ไทย
ประชุมปรึกษาหารือกับท่านอธิการบดี ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์11 พ.ค. 2015 - 10:32ไทย
ประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์12 พ.ค. 2015 - 17:04ไทย
สภากาแฟ เวียงเจ็ดลิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์14 พ.ค. 2015 - 09:57ไทย

หน้า

Go to top