เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
106 - ค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมอนุกรรมการสามัญประจำมหาวิทยาลัย (ประกาศฯ ฉบับที่ 31/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
107 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 17/2543) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
108 - ค่าตอบแทนอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ประกาศฯ ฉบับที่ 5/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
109 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สำนัก และผู้บริหารคณะ สถาบัน สำนัก (ประกาศฯ ฉบับที่ 14/2546) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
11 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2543 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
11 ดู เพิ่ม แก้ไข ลบประกาศราคากลาง บนเว็บไซต์กองคลัง มช. สื่อมัลติมีเดียเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์3 ก.ค. 2014 - 12:47ไทย
110 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก (ประกาศฯ ฉบับที่ 15/2546) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
111 - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (ประกาศฯ ฉบับที่ 4/2546) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
112 - ค่าตอบแทนประเมินประสิทธิภาพการสอน (ประกาศฯ ฉบับที่ 7/2546) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
113 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (ประกาศฯ ฉบับที่ 62/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
114 - เงินเดือนผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคณบดี ที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมิได้เป็นข้าราชการประจำ (ประกาศฯ ฉบับที่ 9/2546) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
115 - เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก (ประกาศฯ ฉบับที่ 6/2541) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
116 - ค่าตอบแทนผู้แต่ง ผู้แปล ผู้เรียบเรียงตำรา ค่าตอบแทนผู้ตรวจตำราและเอกสารวิชาการและค่าจ้างพิมพ์ต้นฉบับตำรา (ประกาศฯ ฉบับที่ 10/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
117 - ค่าตอบแทนผลงานวิชาการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 3/2539) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
118 - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาหลักสูตรที่ขอเปิดใหม่และหลักสูตรที่ขอปรับปรุง (ประกาศฯ ฉบับที่ 3/2546) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
119 - ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการ ประชุมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย (ประกาศฯ ฉบับที่ 12/2538) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
12 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
12 การดู เพิ่ม แก้ไข ลบระกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อมัลติมีเดียเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์3 ก.ค. 2014 - 12:48ไทย
120 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการรับขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเกี่ยวกับงานการศึกษา (ประกาศฯ ฉบับที่ 13/2538) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
121 - ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการสอบประจำภาคการศึกษา (ประกาศฯ ฉบับที่ 35/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
122 - ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการเร่งรัดให้ความรู้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 34/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
123 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการสำหรับบุคลากร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 6/2543) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
124 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์ของหน่วยบริการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 13/2543) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
125 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ โครงการพัฒนาระบบฯ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกเวลาราชการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 13/2546) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
125.จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดและกำจัดขยะในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล จำนวน 136 คน (คณะแพทยศาสตร์ มช.) ประกาศราคากลางเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์15 ส.ค. 2018 - 11:42ไทย
126 - ค่าตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ การตรวจและการสอบวิทยานิพนธ์ การสอบการค้นคว้าแบบอิสระของการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศฯ ฉบับที่ 10/2541) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
126. ชุดถ่างเนื้อเยื่อสำหรับศัลยกรรมกระดูกสันหลังแบบผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ (McCulloch Retractor) จำนวน 1 ชุด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์16 พ.ย. 2018 - 13:48ไทย
127 - ค่าตอบแทนการสอน การสอบและการควบคุมงานวิจัยของอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติ ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศฯ ฉบับที่ 12/2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
128 - ค่าตอบแทนการสอน การสอบ และการควบคุมงานวิจัยของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศหลักสูตรนานาชาติ ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศฯ ฉบับที่ 12/2543) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
129 - ค่าตอบแทนการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรหรือกระบวนวิชาที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยภาควิชาภาคอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 9/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
13 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2527 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
13. ทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 17 คน ประกาศราคากลางเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์15 ส.ค. 2018 - 16:06ไทย
130 - ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนพิเศษกีฬาทางน้ำ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายประจำสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 29/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
131 - ค่า ตอบแทนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเฉพาะกิจในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 16/2538) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
132 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับผู้ให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 3/2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
133 - ค่าตอบแทนผู้จัดหาเงินบำรุงหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว (ประกาศฯ ฉบับที่ 8/2541) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
134 - ค่าตอบแทนผู้จัดหาเงินบำรุงสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 1/2543) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
135 - ค่าตอบแทนผู้ชี้แจ้งรายละเอียดในการยกเว้นภาษีในการสั่งซื้อของจากต่างประเทศ (ประกาศฯ ฉบับที่ 37/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
136 - ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกาศฯ ฉบับที่ 5/2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
137 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 13/2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
138 - ค่าตอบแทนบุคลากรในการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา (ประกาศฯ ฉบับที่ 14/2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
139 - เงินสนับสนุนอาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและพนักงานขับรถในการนิเทศนักศึกษานอกสถานที่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 6/2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
14 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
140 - ค่าตอบแทนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกช่วยปฏิบัติงานสอน (ประกาศฯ ฉบับที่ 9/2543) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
141 - ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (ประกาศฯ ฉบับที่ 36/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
142 - ค่าลงทะเบียนในการประชุมทางวิชาการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 46/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
143 - เงินสมนาคุณอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ประกาศฯ ฉบับที่ 38/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
144 - เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ประกาศฯ ฉบับที่ 11/2543) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
145 - เงินประจำตำแหน่งประธานสภาอาจารย์และประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 59/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
146 - เงินประจำตำแหน่งนายกสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 4/2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย

หน้า

Go to top