เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากน้อยไปมากชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (งานจ้างรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์26 มิ.ย. 2018 - 17:04ไทย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานจ้างสำรวจรังวัดพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำแผนที่) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์9 ก.ค. 2018 - 15:57ไทย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์26 ก.ค. 2018 - 16:19ไทย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานจัดซื้อชุดตรวจซ่อมสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์26 ก.ค. 2018 - 16:15ไทย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาและห้องน้ำ บริเวณสนามกีฬา) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์26 มิ.ย. 2018 - 17:02ไทย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานก่อสร้างรั้วทึบศูย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์8 ส.ค. 2018 - 15:59ไทย
แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์22 มี.ค. 2018 - 11:29ไทย
แผงกั้นสำนักงาน (Partition) ประกาศราคากลางวนิดา เชื้อคำฟูตีพิมพ์18 มิ.ย. 2014 - 16:57ไทย
แบบแสดงเจตนาระบุตัวบำเหน็จตกทอด ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 11:22ไทย
แบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม(แบบ กบข. อพ. 001/1/2566) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการวนิดา ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์10 เม.ย. 2023 - 10:29ไทย
แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:05ไทย
แบบแจ้งข้อมูลบัญชีธนาคาร เงินเดือน เงินสะสมและเงินสบทบ ของบุคลากรในหน่วยงาน ประกาศจากงานเงินเดือนและสวัสดิการวนิดา ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์16 มี.ค. 2018 - 09:01ไทย
แบบแจ้ง รายการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายปี 255.. ไว้เบิกเหลื่อมปี ฟอร์มงานการเงินสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์4 ก.ค. 2016 - 09:17ไทย
แบบแจ้ง รายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปี.... ฟอร์มงานการเงินสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์4 ก.ค. 2016 - 09:18ไทย
แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) ตามภาคผนวก 2 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์11 พ.ค. 2018 - 14:50ไทย
แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
แบบหนังสือเงินช่วยทำศพ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 11:24ไทย
แบบสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่พัสด จากคลังจว.เชียงใหม่ ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์14 มิ.ย. 2018 - 12:23ไทย
แบบสำรวจการใช้บัตรเครดิตราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ส.ค. 2017 - 14:32ไทย
แบบสำรวจการใช้บัตรเครดิตของส่วนราชการ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:05ไทย
แบบรายละเอียดประกอบการเบิกเงินค่าจ้างพนักงาน C ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 13:56ไทย
แบบรายงานสรุปสถานภาพเงินยืมทดรองหมุนเวียน ฟอร์มงานการเงินสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 พ.ค. 2016 - 13:48ไทย
แบบรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างตาม ว.119 คู่มือสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์2 เม.ย. 2018 - 16:16ไทย
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 11:42ไทย
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 11:42ไทย
แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย Webformเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 พ.ค. 2014 - 13:14ไทย
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) Webformเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 พ.ค. 2014 - 12:58ไทย
แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์3 มิ.ย. 2014 - 12:15ไทย
แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:31ไทย
แบบฟอร์มเล่าเรียน7223(บำนาญ) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 11:23ไทย
แบบฟอร์มเบิกเงิน ปจต.พนักงานมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 11:42ไทย
แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน ฟอร์มงานธุรการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์4 ก.ค. 2016 - 11:06ไทย
แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก ฟอร์มงานธุรการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์4 ก.ค. 2016 - 11:08ไทย
แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา ฟอร์มงานธุรการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์4 ก.ค. 2016 - 11:06ไทย
แบบฟอร์มส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ ฟอร์มงานธุรการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์4 ก.ค. 2016 - 11:07ไทย
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน ฟอร์มงานการเงินสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 พ.ค. 2016 - 13:57ไทย
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 11:42ไทย
แบบฟอร์มสรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน ฟอร์มงานการเงินสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 พ.ค. 2016 - 13:16ไทย
แบบฟอร์มสรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 11:42ไทย
แบบฟอร์มรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน แบบฟอร์มงานบัญชีชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 09:16ไทย
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการยืมเงิน แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 11:42ไทย
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางของพนักงาน แบบที่ 2 ฟอร์มงานการเงินสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 พ.ค. 2016 - 14:07ไทย
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางของพนักงาน แบบที่ 2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์26 ก.พ. 2015 - 09:52ไทย
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางของพนักงาน แบบที่ 1 ฟอร์มงานการเงินสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 พ.ค. 2016 - 14:04ไทย
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางของพนักงาน แบบที่ 1 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 11:42ไทย
แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง 2 ฟอร์มงานการเงินสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 พ.ค. 2016 - 14:09ไทย
แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง 2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 11:42ไทย
แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง 1 ฟอร์มงานการเงินสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 พ.ค. 2016 - 14:08ไทย
แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง 1 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 11:42ไทย
แบบฟอร์มยื่นขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3) แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์5 พ.ย. 2015 - 11:24ไทย

หน้า

Go to top