เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากน้อยไปมากผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรสำนักงานคณะฯและคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์๑ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์14 ก.พ. 2018 - 10:50ไทย
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตาอบสุญญากาศ(Vacuum OVen) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์14 ก.พ. 2018 - 10:46ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำโดยวิธีการไตเตรทแบบคาร์ลฟิชเชอร์คูลอมเมตริก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์13 ก.พ. 2018 - 15:29ไทย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดระบบการสอนทางไกลแบบ Online Courseด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์13 ก.พ. 2018 - 10:11ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน(เบอร์๕) ระบบไฟ ๓๘๐ V ขนาด ๓๖๑๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโฉมหญิง ประจักรตีพิมพ์12 ก.พ. 2018 - 16:36ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดวางแผนผ่าตัดสมองพร้อมโปรแกรมคำนวณพิกัดแบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์12 ก.พ. 2018 - 14:28ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์12 ก.พ. 2018 - 11:17ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์12 ก.พ. 2018 - 11:15ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์12 ก.พ. 2018 - 11:14ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานีไฟฟ้าย่อยฯและพื้นที่ด้านข้าง Sub Station ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์9 ก.พ. 2018 - 15:33ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์9 ก.พ. 2018 - 09:17ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงใต้ถุนกลุ่มอาคารเรือนประชุมและเรือนพักรักรองอ่างแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์8 ก.พ. 2018 - 08:18ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอลเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์8 ก.พ. 2018 - 08:16ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคาจ้างก่อสร้างแนวรั้วเหล็ก เพื่อกั้นอาณาเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์6 ก.พ. 2018 - 15:52ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งพร้อมปรับปรุงระบบข่ายสายโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์6 ก.พ. 2018 - 15:53ไทย
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์การจัดเตรียมสาร/วัตถุดิบสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์5 ก.พ. 2018 - 13:35ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์5 ก.พ. 2018 - 11:02ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์5 ก.พ. 2018 - 10:17ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบคุณสมบัติผิววัสดุ โดยการกดระดับนาโน จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์5 ก.พ. 2018 - 10:02ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์ตัดต่อภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโฉมหญิง ประจักรตีพิมพ์2 ก.พ. 2018 - 20:00ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคาจ้างวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 100 มม. และ 63 มม. (วิทยาลัยนานาชาติเดิมถึงสนามฟุตบอลหน้าหอพัก 40 ปี และไร่ฟอร์ดถึงหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์2 ก.พ. 2018 - 10:46ไทย
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์1 ก.พ. 2018 - 16:16ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของกระจกตา และช่องด้านหน้าของลูกตา (CorneaAnterior Segment OCT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเบญจรัตน์ ทาอ้ายตีพิมพ์1 ก.พ. 2018 - 14:33ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 50 กล้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์1 ก.พ. 2018 - 13:46ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เตียงผ่าตัดกระดูกเชิงกรานและกระดูกสันหลังแบบถอดพื้นเตียงได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์1 ก.พ. 2018 - 13:44ไทย
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่เช่าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ กันทะโนตีพิมพ์31 ม.ค. 2018 - 10:53ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีผลิตก๊าซ CBG และอาคารสถานีจ่ายก๊าซ CBG ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาณภัทร สุภาพัฒน์ตีพิมพ์30 ม.ค. 2018 - 10:52ไทย
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมขนาด50คนและขนาด120คนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์29 ม.ค. 2018 - 13:43ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัดรีดเส้นใยเดี๋ยวและหน่วยดึงยึดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์26 ม.ค. 2018 - 16:24ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอชิรสิทธิ์ ป้องสีดาตีพิมพ์26 ม.ค. 2018 - 15:56ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์โมเลกุลชนิด Confocal จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์26 ม.ค. 2018 - 15:31ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์26 ม.ค. 2018 - 13:47ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนเดิมคณะเกษตรศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์25 ม.ค. 2018 - 20:31ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ พร้อมชุดจุลหัตถการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์25 ม.ค. 2018 - 13:28ไทย
ปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการวัสดุรากเทียม 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอภิสรา สมานพงศ์...ตีพิมพ์25 ม.ค. 2018 - 13:23ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บเอกสารแบบทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสมศักดิ์ ใจวงศ์เพ็ญตีพิมพ์24 ม.ค. 2018 - 14:40ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์24 ม.ค. 2018 - 14:13ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องพักประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น จำนวน 364 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์24 ม.ค. 2018 - 13:35ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อซุ้มม้านั่งสำรองนักกีฬาฟุตบอล จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ที่นั่ง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์24 ม.ค. 2018 - 09:29ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์23 ม.ค. 2018 - 14:10ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะรายการ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงพร้อมหัวตรวจทางหลอดอาหาร ไม่รวม TEE PROBE จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์23 ม.ค. 2018 - 14:12ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงพร้อมหัวตรวจทางหลอดอาหาร พร้อม TEE PROBE จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์23 ม.ค. 2018 - 14:14ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์23 ม.ค. 2018 - 10:00ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องบรรยายอาคารเพาะเลี้ยงและวิจัยสัตว์น้ำ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์22 ม.ค. 2018 - 14:16ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดกำหนดพิกัดสำหรับการผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์19 ม.ค. 2018 - 13:57ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์18 ม.ค. 2018 - 09:16ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์18 ม.ค. 2018 - 09:11ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์15 ม.ค. 2018 - 16:37ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศโรงพยาบาลพร้อมตู้ RACK จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์15 ม.ค. 2018 - 15:23ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องให้การรักษากายภาพบำบัดด้วยเลเซอร์กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์15 ม.ค. 2018 - 09:19ไทย

หน้า

Go to top