เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
187 - การเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (ประกาศฯ ฉบับที่ 45/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
188 - ค่าเครื่องแต่งกายแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย (ประกาศฯ ฉบับที่ 2/2543) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
189 - เงินสมทบสำหรับลูกจ้างชั่วคราวผู้มีคุณวุฒิในสาขาวิชาขาดแคลน (ประกาศฯ ฉบับที่ 58/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
19 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเงินสมทบเพื่อการบริหารและพัฒนางานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2539 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
190 - เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย (ประกาศฯ ฉบับที่ 47/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
191 - เงินช่วยเหลือค่าทำศพ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัยเงินบำรุงบริการทันตกรรมและเงินบำรุงโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 48/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
192 - เงินสวัสดิการจากการจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 9/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
193 - เงินสวัสดิการแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบเงิน ประกันสังคมด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 16/2541) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
194 - เงินเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของราชการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 49/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
195 - ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ (ประกาศฯ ฉบับที่ 50/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
196 - ค่าจ้างพิมพ์ต้นฉบับตำรา และรายงานการวิจัย และค่าตีพิมพ์รายงาน การวิจัยในวารสารวิชาการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 7/2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
2 - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
2.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย.ผู้ใช้ที่ยังไม่... (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)ตีพิมพ์28 ก.ค. 2014 - 15:43ไทย
20 - ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงินสมทบเพื่อการพัฒนางานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย ในงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย (8 เม.ย. 2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
21 - ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองราชการของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตำรา ฉบับที่ 3/2540 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
22 - ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ (30 ส.ค. 2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
23 - ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (15 มิ.ย. 2541) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
24 - ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสรรหา การจ้าง อัตราค่าจ้างการประเมินผลปฏิบัติงาน การลาและการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)(ประกาศฯ ฉบับที่ 1/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
25 - มติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 4/2539 ว่าด้วยค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศชั้นธุรกิจ ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
25.ปรับปรุง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ประกาศราคากลางเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์4 ก.ค. 2018 - 14:52ไทย
25.ปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์29 มี.ค. 2018 - 15:05ไทย
25.ปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ประกาศราคากลางเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์29 มี.ค. 2018 - 15:08ไทย
26 - มติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 4/2539 ว่าด้วยค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศชั้นธุรกิจการจ่ายเงินอุดหนุน ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
27 - มติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 9/2541 ว่าด้วยการเบิกจ่ายส่วนเกินค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่จากที่กระทรวงการคลังกำหนด ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
27.งานปรับปรุงศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้น 6 อาคารบัณฑฺิตศึกษา ประกาศราคากลางเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์19 ก.ค. 2018 - 10:09ไทย
28 - มติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 7/2542 ว่าด้วยค่าพาหนะเดินทางเพื่อเข้าสอบชิงทุน ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
29 - มติประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 11/2543 ว่าด้วยสิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
2P49.25 ARC Methotrexate Rgt 100 Test จำนวน 6 Pack ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 10:43ไทย
3 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
3.ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย.ผู้ใช้ที่ยังไม่... (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)ตีพิมพ์28 ก.ค. 2014 - 15:43ไทย
30 - มติประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 13/2544 ว่าด้วยอัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางในราชการของผู้บริหาร ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
3030-02-ญฯ1175A Brilliance VRE Agar จำนวน 1,000 box ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์28 พ.ย. 2016 - 10:46ไทย
31 - แนวทางการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (3 เม.ย. 2530) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
32 - แนวทางปฏิบัติในการบริหารเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (30 ก.ย. 2530) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
33 - แนวทางปฏิบัติในการบริหารและการจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ฉบับที่ 2 (1 เม.ย. 45) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
34 - ค่าตอบแทนนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (23 ก.ย. 2534) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
340383 Tritest CD3/CD4/CD45 1/vial ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์17 ก.ค. 2014 - 10:05ไทย
35 - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (23 ก.ย. 2534) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
36 - ค่าตอบแทนพิเศษแก่อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 14/2543) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
36542 Quatro Sensor จำนวน 300 ชิ้น ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์27 ก.ค. 2016 - 14:12ไทย
37 - ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ที่ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 1/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
38 - ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ผู้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวลาราชการ ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 10/2543) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
39 - ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาแพทย์ต่างชาติเข้าศึกษา ฝึกงานและ/หรือวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 5/2540) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
4 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2531 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
4.ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2531 การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย.ผู้ใช้ที่ยังไม่... (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)ตีพิมพ์28 ก.ค. 2014 - 15:43ไทย
40 - ค่า ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแพทย์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาแพทย์มหาวิยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 11/2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
41 - ค่าตอบแทนแพทย์ผู้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ณ คลินิกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 2/2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
42 - ค่าตอบแทนแพทย์ผู้ให้บริการตรวจสุขภาพเด็กในโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กของคณะพยาบาลศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 14/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
43 - ค่าตอบแทนแพทย์ผู้ให้บริการตรวจรักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธงานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปจิตเวช จักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 4/2541) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
44 - ค่าตอบแทนแพทย์ผู้ให้บริการตรวจและออกหนังสือรับรองสุขภาพ (ประกาศฯ ฉบับที่ 1/2540) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย

หน้า

Go to top