เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะเรียงจากมากไปน้อยปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์15 ส.ค. 2017 - 15:24ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์15 ส.ค. 2017 - 15:24ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์15 ส.ค. 2017 - 15:25ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์15 ส.ค. 2017 - 15:26ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์15 ส.ค. 2017 - 15:27ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์15 ส.ค. 2017 - 15:28ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์15 ส.ค. 2017 - 15:30ไทย
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดานสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ อาคารสำนักงานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1รายการ ประกาศราคากลางsuvit kidตีพิมพ์15 ส.ค. 2017 - 15:36ไทย
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานฝ้าเพดานและทาสีอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิจิตรศิลป์ (อาคารเรียน 1) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางsuvit kidตีพิมพ์15 ส.ค. 2017 - 16:17ไทย
ซื้อรถยนต์ขนาด 11 ที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศราคากลางศราวุธ บุญตันตีพิมพ์16 ส.ค. 2017 - 11:28ไทย
ซื้อชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด ประกาศราคากลางอังสนา หรคุณารักษ์ตีพิมพ์16 ส.ค. 2017 - 11:37ไทย
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบัณฑิตศึกษา ประกาศราคากลางอังสนา หรคุณารักษ์ตีพิมพ์16 ส.ค. 2017 - 13:49ไทย
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบัณฑิตศึกษา ประกาศราคากลางอังสนา หรคุณารักษ์ตีพิมพ์16 ส.ค. 2017 - 13:49ไทย
จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 แห่ง ประกาศราคากลางกานดา สังขวารีตีพิมพ์16 ส.ค. 2017 - 15:44ไทย
ซื้อ Water activity meter จำนวน 1 เครื่อง ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์16 ส.ค. 2017 - 15:52ไทย
ซื้อ Vacuum oven ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์16 ส.ค. 2017 - 15:54ไทย
ซื้อ Homogenizer จำนวน 1 เครื่อง ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์16 ส.ค. 2017 - 15:55ไทย
ซื้อ หนังสือจำนวน 57 รายการ ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์16 ส.ค. 2017 - 16:00ไทย
จ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษนักเรียน รร.สาธิตฯ ประกาศราคากลางเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 11:34ไทย
จ้างผลิตน้ำดื่มอ่งแก้วประจำปีงบประมาณ 2561-2562 ประกาศราคากลางกานดา สังขวารีตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 13:20ไทย
ซื้อ ตู้เก็บสารเคมี จำนวน 1 ตู้ ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 13:33ไทย
ซื้อ ชุดวิเคราะห์ความสด (Micro pipette 9 ชุด Conway Unit 40 ชุด) จำนวน 1 เชุด ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 13:35ไทย
Water bath จำนวน 2 เครื่อง ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 13:37ไทย
ซื้อ Incubator (Ambient) ขนาด 240 L จำนวน 1 เครื่อง ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 13:38ไทย
ซื้อ กล้องจุลทัศน์ชนิกระบอกตาคู่ + ช่องต่อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 13:50ไทย
ซื้อ กล้องจุลทัศน์ชนิดสเตอริโอ จำนวน 1 กล้อง ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 13:49ไทย
ซื้อ Incubator Shaker จำนวน 1 เครื่อง ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 13:43ไทย
ซื้อ Rotary vacuum evaporator จำนวน 2 เครื่อง ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 13:45ไทย
ซื้อ Shaker จำนวน 1 เครื่อง ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 13:47ไทย
ซื้อ Hot air oven จำนวน 1 เครื่อง ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 13:51ไทย
ซื้อ เครื่องหมุนเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 13:53ไทย
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ประกาศราคากลางกานดา สังขวารีตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 14:38ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 14:49ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 14:50ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 7 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 14:51ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 14:51ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 14:52ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 14:53ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 14:54ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 14:55ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 14:56ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 8 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 14:57ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 14:58ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 14:59ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 15:00ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 15:02ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 15:03ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 15:04ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 15:05ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 15:06ไทย

หน้า

Go to top