เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากมากไปน้อยผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
เครื่องวิเคราะห์อัตราการเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเซลล์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์7 ก.พ. 2017 - 14:22ไทย
เครื่องปอดและหัวใจเทียม (HEART LUNG MACHINE) จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์7 ก.พ. 2017 - 14:23ไทย
เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บวัสดุชีวมวล จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศศิมา คำราพิชตีพิมพ์8 ก.พ. 2017 - 14:27ไทย
เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์15 ก.พ. 2017 - 10:26ไทย
เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์15 ก.พ. 2017 - 10:28ไทย
เครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์15 ก.พ. 2017 - 10:30ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์15 ก.พ. 2017 - 15:45ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบการทำให้ปลอดเชื้อกลาง (Central Supply) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์17 ก.พ. 2017 - 10:46ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาคาร์บอนอินทรีย์รวมและไนโตรเจน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์17 ก.พ. 2017 - 15:55ไทย
เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 31 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์22 ก.พ. 2017 - 15:10ไทย
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติแบบสูญญากาศภายใต้แรงดันสูง (Automatic Pre-Vacuum Steam Sterilizer) จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์22 ก.พ. 2017 - 15:11ไทย
เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา จำนวน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์22 ก.พ. 2017 - 15:12ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์24 ก.พ. 2017 - 18:16ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์10 มี.ค. 2017 - 13:00ไทย
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์14 มี.ค. 2017 - 10:07ไทย
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์14 มี.ค. 2017 - 10:09ไทย
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก งานจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์14 มี.ค. 2017 - 17:27ไทย
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์20 มี.ค. 2017 - 10:16ไทย
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษาและทำรางระบายน้ำ อาคาร HB 3 - HB 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาลัทธพล อุ่นใจตีพิมพ์21 มี.ค. 2017 - 14:45ไทย
เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดระนาบเดี่ยว แบบตั้งพื้นพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์22 มี.ค. 2017 - 09:16ไทย
เช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 10 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์22 มี.ค. 2017 - 09:45ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 มี.ค. 2017 - 15:45ไทย
ประกาศผลประกวดราคาซื้อชุดอุโมงค์ลมฯ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์28 มี.ค. 2017 - 11:28ไทย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์28 มี.ค. 2017 - 13:44ไทย
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงห้องทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์29 มี.ค. 2017 - 12:43ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์31 มี.ค. 2017 - 19:17ไทย
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกซื้อ รายการ เครื่องตรวจวัดสภาพผิวหนังแบบหลายวิธี (Multimode Skin Analyzer) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์5 เม.ย. 2017 - 10:34ไทย
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกซื้อ รายการ เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้ออกซิเจนอิเล็กโทรด (Assay Analyzer by Oxygen Electrode) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์5 เม.ย. 2017 - 10:44ไทย
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกซื้อ รายการ เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอ็นแคบซูเลชัน (Encapsulator) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์5 เม.ย. 2017 - 10:45ไทย
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกซื้อ รายการ ตู้บ่มเพาะชนิดควบคุมปริมาณก๊าซ (Incubator with control gas unit) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์5 เม.ย. 2017 - 10:47ไทย
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดหิ้วถือพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์7 เม.ย. 2017 - 09:20ไทย
เครื่องส่องตรวจโพรงจมูกและสายเสียง จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์7 เม.ย. 2017 - 09:22ไทย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชุดวิดีโอวอล (เครื่องควบคุมอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและVideo Wall) โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์19 เม.ย. 2017 - 09:23ไทย
เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ ด้วยแสงอินฟราเรด จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์20 เม.ย. 2017 - 08:59ไทย
เครื่องแยกและวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของโปรตีนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์20 เม.ย. 2017 - 09:01ไทย
หม้อไอน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์20 เม.ย. 2017 - 13:11ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเชื่อมโยงจากเคเบิลทองแดงเป็นใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์20 เม.ย. 2017 - 13:43ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำแร่ (Mineral Water Quality Adjustable Apparatus) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์24 เม.ย. 2017 - 14:12ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักในเครื่องสำอางและน้ำแร่ด้วยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Atomic Absorption Spectrometer for heavy metal analyzer in cosmetic and mineral water) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์24 เม.ย. 2017 - 14:17ไทย
เครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ในระดับโปรตีนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์25 เม.ย. 2017 - 08:54ไทย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์25 เม.ย. 2017 - 14:12ไทย
ชุดวิเคราะห์คุณภาพอสุจิสำหรับสัตว์ (Computer Assisted Semen Analyzers) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 11:01ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ศูนย์นักศึกษานานาชาติเป็น CMU Heart ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัสส์ศา คำกองตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 11:21ไทย
เครื่อง LC-MS/MS (ลิคิวโครมาโตรกาฟีแมสสเปกโตเมตริ) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 14:30ไทย
เครื่อง UV-Vis NIR Spectrophotometer ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 13:14ไทย
เครื่องวิเคราะห์โซมาติกเซลล์ (เครื่องตรวจเซลล์โซมาติกส์) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 13:36ไทย
เครื่องวิเคราะห์โครมาโทกราฟแมสเปคโตรมิเตอร์(LC-MS) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 13:39ไทย
ชุดอุปกรณ์บรรจุหลอดน้ำเชื้อ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 13:41ไทย
ชุดพิมพ์หลอดน้ำเชื้อเลเซอร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 13:42ไทย
เครื่องวัดองค์ประกอบน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 13:47ไทย

หน้า

Go to top