เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากมากไปน้อยภาษาการดำเนินการ
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์14 พ.ค. 2019 - 16:14ไทย
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างจ้างเหมาดำเนินการสร้างแคมเปญ บริหารจัดการข้อมูล และส่งออกข้อมูลผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 ประกาศราคากลางอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์14 พ.ค. 2019 - 16:17ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 08:41ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 09:05ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 11:28ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 13:31ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 14:02ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 14:03ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 14:04ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 14:05ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 16:24ไทย
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 พ.ค. 2019 - 14:58ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ งานเช่าเครื่องไตเทียมและระบบน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 งาน ผลการจัดซื้อจัดจ้างอนงค์ สุนทรตีพิมพ์16 พ.ค. 2019 - 15:47ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 พ.ค. 2019 - 13:40ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 พ.ค. 2019 - 14:36ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 พ.ค. 2019 - 09:42ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 พ.ค. 2019 - 10:14ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 พ.ค. 2019 - 10:17ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 พ.ค. 2019 - 11:02ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 พ.ค. 2019 - 14:27ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 พ.ค. 2019 - 15:35ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 พ.ค. 2019 - 08:58ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 พ.ค. 2019 - 08:58ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 พ.ค. 2019 - 11:44ไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 14:55ไทย
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 14:57ไทย
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 15:00ไทย
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 15:03ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 13) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 15:29ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 14) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 15:31ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 15) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 15:33ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 16) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 15:34ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 15:34ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์24 พ.ค. 2019 - 08:49ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์24 พ.ค. 2019 - 10:20ไทย
ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเรียนรู้ นวัตกรรมและภาษา อาคาร ค.ส.ล.3ชั้น และต่อเติมอาคารห้องเรียน(ชั้นที่ 1)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์24 พ.ค. 2019 - 15:37ไทย
วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์27 พ.ค. 2019 - 00:38ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์27 พ.ค. 2019 - 09:23ไทย
มาตรการส่งความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์27 พ.ค. 2019 - 12:59ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์สุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์27 พ.ค. 2019 - 14:19ไทย
คู่มือการใช้งานระบบเพิ่มผังบัญชี คู่มือวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์28 พ.ค. 2019 - 19:56ไทย
คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์(Pension'Electronic Filing) ประกาศจากงานเงินเดือนและสวัสดิการรสธร พร้อมเที่ยงตรงตีพิมพ์4 มิ.ย. 2019 - 14:12ไทย
คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์(Pension'Electronic Filing) ข่าวประชาสัมพันธ์สุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์4 มิ.ย. 2019 - 14:34ไทย
การประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส คู่มือสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์5 มิ.ย. 2019 - 13:43ไทย
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 มิ.ย. 2019 - 10:48ไทย
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 มิ.ย. 2019 - 10:54ไทย
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าใช้บริการ Fleet card หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 มิ.ย. 2019 - 13:59ไทย
โครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานและการบริการที่ดี ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์10 มิ.ย. 2019 - 15:29ไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์11 มิ.ย. 2019 - 14:30ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2019 - 11:22ไทย

หน้า

Go to top