เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากมากไปน้อยผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ชุดอุปกรณ์บรรจุหลอดน้ำเชื้อ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 13:41ไทย
ชุดพิมพ์หลอดน้ำเชื้อเลเซอร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 13:42ไทย
เครื่องวัดองค์ประกอบน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 13:47ไทย
เครื่องวัดจุลินทรีย์ในน้ำนมพร้อมอุปกรณ์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 13:48ไทย
เครื่องคอมพิวเตอร์แท๊ปแล็ต แบบที่ 1 จำนวน 250 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 14:49ไทย
เครื่องเป่าลมเย็น จำนวน 3 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 14:50ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานปรับปรุงหอประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 พ.ค. 2017 - 14:24ไทย
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์8 พ.ค. 2017 - 13:41ไทย
ชุดตรวจปริมาตรปอดและความต้านทานของระบบทางเดินหายใจ พร้อมเครื่องตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์8 พ.ค. 2017 - 13:42ไทย
ซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศศิมา คำราพิชตีพิมพ์8 พ.ค. 2017 - 14:45ไทย
ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการมีทั้งหมด 50 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศศิมา คำราพิชตีพิมพ์8 พ.ค. 2017 - 14:46ไทย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS: Intrusion Prevention System) โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์31 พ.ค. 2017 - 15:16ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์5 มิ.ย. 2017 - 10:32ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง"โครงการย้ายงานอาคารสถานที่ไปอาคาร เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะเกษตรศาสตร์" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์21 มิ.ย. 2017 - 19:00ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดอุปกรณ์ตัดต่อเสียง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโฉมหญิง ประจักรตีพิมพ์27 มิ.ย. 2017 - 14:54ไทย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์28 มิ.ย. 2017 - 15:26ไทย
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์29 มิ.ย. 2017 - 13:26ไทย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์5 ก.ค. 2017 - 16:16ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์11 ก.ค. 2017 - 16:34ไทย
เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ (Portable Echocardiography) จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์14 ก.ค. 2017 - 10:15ไทย
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก จำนวน 1 ระบบ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์19 ก.ค. 2017 - 10:21ไทย
เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์21 ก.ค. 2017 - 09:20ไทย
ประกาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด และบำรุงรักษาสนามโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาขนิษฐา พิชัยพงค์ตีพิมพ์7 ส.ค. 2017 - 14:08ไทย
ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานิภาพร น้อยมณีตีพิมพ์17 ส.ค. 2017 - 10:55ไทย
ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพิมลพรรณ จันทร์หอมตีพิมพ์21 ส.ค. 2017 - 11:37ไทย
แจ้งผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างอาคาร/โรงเรือนศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคเนื้อ CMU Beef ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์24 ส.ค. 2017 - 08:54ไทย
ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักบริการวิชาการ (อาคารเดิม) เป็นหอพักนักศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาปิยวรรณ เครือสารตีพิมพ์24 ส.ค. 2017 - 10:05ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกเสนอราคา จ้างทำความสะอาด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์28 ส.ค. 2017 - 14:45ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกเสนอราคา จ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์28 ส.ค. 2017 - 14:47ไทย
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์29 ส.ค. 2017 - 16:20ไทย
จ้างปรับปรุงห้องวิจัย ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพรรณี แปงใจตีพิมพ์1 ก.ย. 2017 - 11:25ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกงานจัดจ้างดูแลทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสวนปาล์ม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์1 ก.ย. 2017 - 14:44ไทย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์4 ก.ย. 2017 - 11:17ไทย
ประกาศ สำนักหอสมุด เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตามโครงการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็น (Chiller) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาขนิษฐา พิชัยพงค์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2017 - 15:43ไทย
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงถนนภายในหน่วยระบบบำบัดน้ำเสีย(สวนดอก)โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศศิมา คำราพิชตีพิมพ์6 ก.ย. 2017 - 16:33ไทย
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเบญจพร ไชยมงคลตีพิมพ์14 ก.ย. 2017 - 09:22ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์14 ก.ย. 2017 - 14:45ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์14 ก.ย. 2017 - 14:47ไทย
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์15 ก.ย. 2017 - 18:16ไทย
หุ่นฝึกใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดดำส่วนกลาง จำนวน 10 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์18 ก.ย. 2017 - 10:34ไทย
ระบบป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์18 ก.ย. 2017 - 10:35ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงาน (ครั้งที่ 2) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเบญจพร ไชยมงคลตีพิมพ์18 ก.ย. 2017 - 17:28ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงงานกล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพรรณี แปงใจตีพิมพ์22 ก.ย. 2017 - 13:37ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอภิสรา สมานพงศ์...ตีพิมพ์22 ก.ย. 2017 - 13:47ไทย
ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์22 ก.ย. 2017 - 15:19ไทย
ผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคามานูญ ดอกพร้าวตีพิมพ์25 ก.ย. 2017 - 16:07ไทย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อซอฟต์แวร์ License Software โดยวิธีe-bidding ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์27 ก.ย. 2017 - 11:00ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาบริการ สุขอนามัย กำจัดเชื้อ กลิ่น บริเวณอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 ก.ย. 2017 - 11:07ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการจ้างทำความสะอาดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 ก.ย. 2017 - 15:32ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์29 ก.ย. 2017 - 14:57ไทย

หน้า

Go to top