เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากมากไปน้อยภาษาการดำเนินการ
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2019 - 11:24ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2019 - 11:27ไทย
ขั้นตอนการขอรับบำเหน็จ บำนาญผ่านระบบe-filing ปี62 คู่มือสุภิญญา วรไพโรจ...ตีพิมพ์14 มิ.ย. 2019 - 13:39ไทย
คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญผ่านระบบe-filing คู่มือสุภิญญา วรไพโรจ...ตีพิมพ์14 มิ.ย. 2019 - 13:42ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุก่อนการคืนหลักประกัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 มิ.ย. 2019 - 15:13ไทย
สำนักบริการวิชาการ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 จ้างปรับปรุงอาคารพืชกรรม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีอรพินท์ เปรมโพธิ์ตีพิมพ์14 มิ.ย. 2019 - 16:36ไทย
สำนักบริการวิชาการ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพืชกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอรพินท์ เปรมโพธิ์ตีพิมพ์17 มิ.ย. 2019 - 16:30ไทย
สำนักบริการวิชาการ ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารพืชกรรม ประกาศราคากลางอรพินท์ เปรมโพธิ์ตีพิมพ์18 มิ.ย. 2019 - 10:12ไทย
สำนักบริการวิชาการ ร่างขอบเขตของงาน TOR งานจ้างปรับปรุงอาคารพืชกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding ข่าวประกาศร่าง TORอรพินท์ เปรมโพธิ์ตีพิมพ์18 มิ.ย. 2019 - 10:36ไทย
แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก ประกาศจากงานเงินเดือนและสวัสดิการรสธร พร้อมเที่ยงตรงตีพิมพ์18 มิ.ย. 2019 - 16:10ไทย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 มิ.ย. 2019 - 14:09ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 มิ.ย. 2019 - 14:13ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 มิ.ย. 2019 - 14:15ไทย
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 มิ.ย. 2019 - 10:14ไทย
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปกิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 มิ.ย. 2019 - 10:21ไทย
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 มิ.ย. 2019 - 10:23ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 มิ.ย. 2019 - 10:25ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 มิ.ย. 2019 - 14:30ไทย
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 ก.ค. 2019 - 16:06ไทย
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์5 ก.ค. 2019 - 11:39ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ก.ค. 2019 - 11:03ไทย
มาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายปี 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ก.ค. 2019 - 14:41ไทย
การส่งรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ส.ค. 2019 - 15:02ไทย
ดำเนินการเพิ่มรหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ส.ค. 2019 - 15:06ไทย
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ส.ค. 2019 - 15:16ไทย
การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 ส.ค. 2019 - 15:09ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินที่ได้รับจากการบริจาค พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 ส.ค. 2019 - 15:11ไทย
การขอขยายเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2019 - 09:10ไทย
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่องสัญญาเช่า หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2019 - 09:13ไทย
การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2019 - 09:15ไทย
ขอนำส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2019 - 09:18ไทย
การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2019 - 09:24ไทย
คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ส.ค. 2019 - 09:38ไทย
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ส.ค. 2019 - 09:44ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ส.ค. 2019 - 10:22ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ส.ค. 2019 - 10:24ไทย
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ส.ค. 2019 - 10:29ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ส.ค. 2019 - 10:31ไทย
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีกรณีเงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปีของหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 ส.ค. 2019 - 16:18ไทย
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2019 - 16:08ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2019 - 16:13ไทย
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 ก.ย. 2019 - 16:11ไทย
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 ก.ย. 2019 - 16:14ไทย
แนวทางการดำเนินการสำหรับการใช้บริการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่วนงานจัดขึ้น หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 ก.ย. 2019 - 10:21ไทย
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีงานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ก.ย. 2019 - 16:01ไทย
นำส่งประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งแสดงความประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ก.ย. 2019 - 16:08ไทย
งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพกิจกรรมของกองคลังวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์23 ก.ย. 2019 - 11:00ไทย
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ก.ย. 2019 - 15:09ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ก.ย. 2019 - 15:12ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ก.ย. 2019 - 15:15ไทย

หน้า

Go to top