เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากมากไปน้อยผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมขนาด50คนและขนาด120คนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์29 ม.ค. 2018 - 13:43ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีผลิตก๊าซ CBG และอาคารสถานีจ่ายก๊าซ CBG ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาณภัทร สุภาพัฒน์ตีพิมพ์30 ม.ค. 2018 - 10:52ไทย
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่เช่าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ กันทะโนตีพิมพ์31 ม.ค. 2018 - 10:53ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เตียงผ่าตัดกระดูกเชิงกรานและกระดูกสันหลังแบบถอดพื้นเตียงได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์1 ก.พ. 2018 - 13:44ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 50 กล้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์1 ก.พ. 2018 - 13:46ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของกระจกตา และช่องด้านหน้าของลูกตา (CorneaAnterior Segment OCT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเบญจรัตน์ ทาอ้ายตีพิมพ์1 ก.พ. 2018 - 14:33ไทย
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์1 ก.พ. 2018 - 16:16ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคาจ้างวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 100 มม. และ 63 มม. (วิทยาลัยนานาชาติเดิมถึงสนามฟุตบอลหน้าหอพัก 40 ปี และไร่ฟอร์ดถึงหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์2 ก.พ. 2018 - 10:46ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์ตัดต่อภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโฉมหญิง ประจักรตีพิมพ์2 ก.พ. 2018 - 20:00ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบคุณสมบัติผิววัสดุ โดยการกดระดับนาโน จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์5 ก.พ. 2018 - 10:02ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์5 ก.พ. 2018 - 10:17ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์5 ก.พ. 2018 - 11:02ไทย
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์การจัดเตรียมสาร/วัตถุดิบสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์5 ก.พ. 2018 - 13:35ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งพร้อมปรับปรุงระบบข่ายสายโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์6 ก.พ. 2018 - 15:53ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคาจ้างก่อสร้างแนวรั้วเหล็ก เพื่อกั้นอาณาเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์6 ก.พ. 2018 - 15:52ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอลเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์8 ก.พ. 2018 - 08:16ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงใต้ถุนกลุ่มอาคารเรือนประชุมและเรือนพักรักรองอ่างแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์8 ก.พ. 2018 - 08:18ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์9 ก.พ. 2018 - 09:17ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานีไฟฟ้าย่อยฯและพื้นที่ด้านข้าง Sub Station ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์9 ก.พ. 2018 - 15:33ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์12 ก.พ. 2018 - 11:14ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์12 ก.พ. 2018 - 11:15ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์12 ก.พ. 2018 - 11:17ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดวางแผนผ่าตัดสมองพร้อมโปรแกรมคำนวณพิกัดแบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์12 ก.พ. 2018 - 14:28ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน(เบอร์๕) ระบบไฟ ๓๘๐ V ขนาด ๓๖๑๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโฉมหญิง ประจักรตีพิมพ์12 ก.พ. 2018 - 16:36ไทย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดระบบการสอนทางไกลแบบ Online Courseด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์13 ก.พ. 2018 - 10:11ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำโดยวิธีการไตเตรทแบบคาร์ลฟิชเชอร์คูลอมเมตริก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์13 ก.พ. 2018 - 15:29ไทย
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตาอบสุญญากาศ(Vacuum OVen) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์14 ก.พ. 2018 - 10:46ไทย
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรสำนักงานคณะฯและคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์๑ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์14 ก.พ. 2018 - 10:50ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์14 ก.พ. 2018 - 11:21ไทย
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา2561 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์15 ก.พ. 2018 - 16:06ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบการจี้และการตัดแอดว้านซ์ไบโพล่าร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์16 ก.พ. 2018 - 13:46ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์16 ก.พ. 2018 - 13:47ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกและกรอกระดูกสันหลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์16 ก.พ. 2018 - 13:59ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารทึบรังสี Dotarem ขนาด 10 ml. จำนวน 3,000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 14:18ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 14:40ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 15:54ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ กันทะโนตีพิมพ์21 ก.พ. 2018 - 16:07ไทย
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการออกแบบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ตีพิมพ์26 ก.พ. 2018 - 17:54ไทย
ประกาศผลผู้ชนะงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการออกแบบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ตีพิมพ์26 ก.พ. 2018 - 17:56ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/จ้างฯ จำนวน 6 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์27 ก.พ. 2018 - 11:12ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 46 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์28 ก.พ. 2018 - 14:57ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์28 ก.พ. 2018 - 13:39ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเผยแพร่สื่อวีดิโอผ่านระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ (E-learning) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์5 มี.ค. 2018 - 10:11ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุไรลักษณ์ ใบบัวตีพิมพ์5 มี.ค. 2018 - 14:34ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Firewall) จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานิภาพร น้อยมณีตีพิมพ์6 มี.ค. 2018 - 10:18ไทย
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างชนิดพกพาฯ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์7 มี.ค. 2018 - 16:30ไทย
ประกาศผู้ชนะการเช่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์8 มี.ค. 2018 - 13:58ไทย
ประกาศการประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโคมาโทกราฟ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์9 มี.ค. 2018 - 18:01ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุไรลักษณ์ ใบบัวตีพิมพ์12 มี.ค. 2018 - 16:53ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับวารสารทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 จำนวน 51 สำนักพิมพ์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์13 มี.ค. 2018 - 11:37ไทย

หน้า

Go to top