เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากมากไปน้อยผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ โต๊ะตรวจหู คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์13 มี.ค. 2018 - 14:41ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับฐานข้อมูลทางการแพทย์ ประจำปี 2561 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์13 มี.ค. 2018 - 15:29ไทย
ผู้ชนะการจ้างปรับปรุงหลังคา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์13 มี.ค. 2018 - 16:16ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์14 มี.ค. 2018 - 10:43ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนแบบมาตรฐาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์15 มี.ค. 2018 - 10:06ไทย
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 640 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาลัทธพล อุ่นใจตีพิมพ์16 มี.ค. 2018 - 13:46ไทย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดฝึกทดลองสายส่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์19 มี.ค. 2018 - 17:10ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับฐานข้อมูล ISPG Medicine Collection จำนวน 1 ฐานข้อมูล โดยเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์20 มี.ค. 2018 - 16:17ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้อง 107 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์23 มี.ค. 2018 - 16:05ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดแปลงสัญญาณทางสรีรวิทยาเป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์26 มี.ค. 2018 - 10:47ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดวัดอัตราไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์26 มี.ค. 2018 - 10:53ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์26 มี.ค. 2018 - 11:28ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเม็ดแร่อิริเดียม (Ir-192 Source) จำนวน 3 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์26 มี.ค. 2018 - 11:31ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจัดซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์28 มี.ค. 2018 - 11:02ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดิจิตอลมิเตอร์ สำหรับหม้อแปลง 250 kVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์28 มี.ค. 2018 - 16:59ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสหสิขาลัย(งานปรับปรุงลานกิจกรรมเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ทางวิชาการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาประเทือง เตจ๊ะราษฎร์ตีพิมพ์29 มี.ค. 2018 - 14:29ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับฐานข้อมูล UpToDate จำนวน 1 ฐานข้อมูล โดยเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์29 มี.ค. 2018 - 16:26ไทย
ซื้อโปรแกรมพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์3 เม.ย. 2018 - 16:24ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อฐานข้อมูล patsnap สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์4 เม.ย. 2018 - 14:22ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนสามารถควบคุมอุณหภูมิและก๊าซแบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์5 เม.ย. 2018 - 14:41ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์9 เม.ย. 2018 - 10:56ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เสื้อกาวน์ผ่าตัดชนิดกันน้ำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์17 เม.ย. 2018 - 10:17ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์17 เม.ย. 2018 - 14:33ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์18 เม.ย. 2018 - 14:21ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมรอยรั่วซึมและเปลี่ยนหลังคา กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์19 เม.ย. 2018 - 09:12ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวิเคราห์และเก็บแยกเซลล์แบบอัตโนมัติ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ กันทะโนตีพิมพ์19 เม.ย. 2018 - 09:44ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องแยกสารโมลิกุลโปรตีนให้บริสุทธ์ฯ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ กันทะโนตีพิมพ์19 เม.ย. 2018 - 09:46ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงฯ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ กันทะโนตีพิมพ์19 เม.ย. 2018 - 09:47ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(งานปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์19 เม.ย. 2018 - 09:56ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมอาคารยุทธศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์20 เม.ย. 2018 - 09:01ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจ้างทำถังขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์20 เม.ย. 2018 - 15:35ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์20 เม.ย. 2018 - 15:39ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (โครงการเพิ่มสมรรถภาพเชิงวิชาการฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์20 เม.ย. 2018 - 15:41ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ (Detection kit) ด้วยวิธี Immuno-histochemistry จำนวน 10,000 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์23 เม.ย. 2018 - 10:00ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุน้ำยาตรวจหาเชื้อ HPV DNA, High risk & Genotype 16,18 ด้วยวิธี Real Time PCR (Cobas 4800 system) จำนวน 3,000 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์23 เม.ย. 2018 - 10:10ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับฐานข้อมูล Karger eJournals Collection 2018 จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์23 เม.ย. 2018 - 14:38ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเบญจพร ไชยมงคลตีพิมพ์24 เม.ย. 2018 - 15:51ไทย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Core Switch หลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์25 เม.ย. 2018 - 17:14ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(งานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (อนุรักษ์พลังงานฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์26 เม.ย. 2018 - 14:54ไทย
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวมหลังที่ 5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสมศักดิ์ ใจวงศ์เพ็ญตีพิมพ์27 เม.ย. 2018 - 13:16ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์27 เม.ย. 2018 - 13:30ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์27 เม.ย. 2018 - 13:40ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวัชรา เชิดลำตีพิมพ์30 เม.ย. 2018 - 15:22ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์1 พ.ค. 2018 - 15:55ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจัดจ้างติดตั้งปรับปรุงบ่อกักเก็บไขมัน สำหรับห้องอาคารของทุกส่วนงาน หน่วยงานและที่พักอาศัยพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์2 พ.ค. 2018 - 16:42ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเบญจพร ไชยมงคลตีพิมพ์4 พ.ค. 2018 - 15:00ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ชมรมนักศึกษาชั้นใต้ดิน อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ มช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวิภาวี ศรีรินทร์ตีพิมพ์10 พ.ค. 2018 - 13:20ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจัดจ้างปรับปรุงห้องอบรมสัมมนากองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์10 พ.ค. 2018 - 16:33ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดฝึกผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์16 พ.ค. 2018 - 13:50ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดฝึกผ่าตัดทางออร์โธดิกส์ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์16 พ.ค. 2018 - 13:51ไทย

หน้า

Go to top