เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากมากไปน้อยผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์16 พ.ค. 2018 - 13:53ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำเสื้อแทร็กสูทและเสื้อคอปก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์17 พ.ค. 2018 - 14:26ไทย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร โดยวิธีe-bidding ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์17 พ.ค. 2018 - 16:49ไทย
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินความปลอดภัยสูง (Safety Ambulance) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเบญจรัตน์ ทาอ้ายตีพิมพ์18 พ.ค. 2018 - 10:27ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์18 พ.ค. 2018 - 15:01ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ส จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์21 พ.ค. 2018 - 09:22ไทย
ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก อุปกรณ์แท็บแล็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์21 พ.ค. 2018 - 10:40ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์และกำมะถันในของแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์21 พ.ค. 2018 - 11:18ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์21 พ.ค. 2018 - 14:51ไทย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์22 พ.ค. 2018 - 16:34ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนการเชื่อมแบบ ทีไอจี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุทธิลักษณ์ จัก...ตีพิมพ์23 พ.ค. 2018 - 08:08ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องวัดและประเมินสภาพการทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์25 พ.ค. 2018 - 15:54ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์25 พ.ค. 2018 - 15:55ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการเครื่องตรวจวัดความแข็งเนื้อตับพร้อมหัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์28 พ.ค. 2018 - 09:48ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องบรรยายอาคารวิศวกรรมสำรวจคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคามานูญ ดอกพร้าวตีพิมพ์28 พ.ค. 2018 - 14:18ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน 20,000 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์28 พ.ค. 2018 - 15:18ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์28 พ.ค. 2018 - 15:44ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์30 พ.ค. 2018 - 10:33ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์30 พ.ค. 2018 - 11:06ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์30 พ.ค. 2018 - 13:56ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์30 พ.ค. 2018 - 14:35ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการตู้เย็นสำหรับงานด้านเวชภัณฑ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8.8 คิวบิกฟุต จำนวน 84 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์30 พ.ค. 2018 - 14:37ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคาร 40 ปี (SCB2) อาคารปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์ และอาคารเก็บตัวอย่างแร่ (อาคารคอร์แล็บ) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์30 พ.ค. 2018 - 15:22ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์31 พ.ค. 2018 - 15:29ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์31 พ.ค. 2018 - 15:40ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างทำความสะอาด อาคาร 30 ปี (SCB1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2018 - 16:19ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 mAs จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์1 มิ.ย. 2018 - 09:36ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,300 ANSI Lumens จำนวน 32 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์1 มิ.ย. 2018 - 09:38ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์1 มิ.ย. 2018 - 15:10ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องทำน้ำอุ่นขนาดไม่ต่ำกว่า 4,500 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 364 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์4 มิ.ย. 2018 - 11:33ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์5 มิ.ย. 2018 - 10:59ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cobas Ampliperpl/Cobas TagMon HIV-1 Monitor จำนวน 45 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์6 มิ.ย. 2018 - 15:36ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์7 มิ.ย. 2018 - 09:55ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์8 มิ.ย. 2018 - 14:31ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์8 มิ.ย. 2018 - 14:34ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาทำความสะอาดอาคาร ภาควิชาเคมี (อาคารเคมี 1 และอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์11 มิ.ย. 2018 - 13:53ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์12 มิ.ย. 2018 - 10:15ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารเคมีอุตสาหกรรมและอาคารเซรามิคอาคารซิลิเกต อาคารเครือซิเมนต์ไทย 1+2 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึงวันที่ 30 ก.ย 62 จำนวน 1 รายาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์13 มิ.ย. 2018 - 10:26ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโกดังเก็บของ จำนวน 1 งาน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์14 มิ.ย. 2018 - 11:39ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการถังบรรจุชีวภัณฑ์แช่แข็ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์15 มิ.ย. 2018 - 10:40ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์15 มิ.ย. 2018 - 11:28ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 160 ลิตร รุ่น XL-160 ยี่ห้อ Taylor-Wharton พร้อมโครงการเหล็กชุบการ์วาไนซ์มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์15 มิ.ย. 2018 - 11:33ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึงวันที่ 30 ก.ย 62 จำนวน 1 รายาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์15 มิ.ย. 2018 - 14:20ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาคณิตศาสตร์และอาคารภาควิชาสถิติ(อาคาร45ปี(SCB4)อาคารคณิตศาสตร์ และอาคารสถิติ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61ถึงวันที่ 30 ก.ย 62 จำนวน 1 รายาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์18 มิ.ย. 2018 - 14:46ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 (SCB3) และอาคารธรณีวิทยาตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์19 มิ.ย. 2018 - 11:46ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำเสื้อสูทผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์19 มิ.ย. 2018 - 15:05ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ จ้างทำความสะอาด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์20 มิ.ย. 2018 - 16:16ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ซื้อกล้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์20 มิ.ย. 2018 - 16:19ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ชุดผ่าตัดผ่านกล้องชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์20 มิ.ย. 2018 - 16:20ไทย
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศศิวิมล ธรรมราชตีพิมพ์21 มิ.ย. 2018 - 12:02ไทย

หน้า

Go to top