เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมไฟคู่แบบแขวนเพดาน (LED) จำนวน 2 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์16 ม.ค. 2015 - 13:42ไทย
โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมไฟคู่แบบแขวนเพดาน (LED) จำนวน 2 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์11 มี.ค. 2015 - 13:48ไทย
โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมไฟคู่แบบแขวนเพดาน (LED) จำนวน 2 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์13 ก.พ. 2015 - 09:24ไทย
โคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิดหลอด LED แบบติดเพดานชนิดโคมเดี่ยว จำนวน 4 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย
โคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิดหลอด LED แบบติดเพดานชนิดโคมเดี่ยว จำนวน 4 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 14:32ไทย
โคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็ก ชนิดติดเพดานหลอด LED จำนวน 5 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์2 พ.ค. 2017 - 09:01ไทย
โคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็ก ชนิดติดเพดานหลอด LED จำนวน 5 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์8 มี.ค. 2017 - 14:36ไทย
โคร ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์26 ส.ค. 2014 - 09:59ไทย
โครงการ: ทาสีอาคารศูนย์ฝึกอบรมทางสัตวแพทย์ 1 และ 2 จำนวน 2 อาคาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้างณัฐรัตน์ บุญสุขตีพิมพ์9 ต.ค. 2015 - 15:28ไทย
โครงการ: ปรับปรุงลิฟท์ขนส่งสัตว์ป่วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างณัฐรัตน์ บุญสุขตีพิมพ์26 พ.ย. 2015 - 15:25ไทย
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์28 ก.ค. 2014 - 13:26ไทย
โครงการก่่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาลาโบลาโม ขนาดกลาง (8 x 12.40 เมตร) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์19 พ.ค. 2017 - 17:57ไทย
โครงการก่่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาลาโบลาโม ขนาดใหญ่ (8 x 20.80 เมตร) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์19 พ.ค. 2017 - 17:53ไทย
โครงการงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ฯ ประกาศราคากลางกนกวรรณ พริบไหวตีพิมพ์28 ก.ค. 2015 - 16:47ไทย
โครงการงานเดินท่อประปา PE ฯ ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:20ไทย
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมปรับปรุงสถานที่ ห้องศูนย์นวัตกรรมและห้องถ่ายทอดความรู้ผ่านดาวเทียม ประกาศราคากลางเบญจพร พงษ์จิตต...ตีพิมพ์5 มิ.ย. 2014 - 18:30ไทย
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ ปรับปรุง Data Centerเฟส 2 ด้านNetwork ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
โครงการจัดซื้อระบบพร็อกซี่ (Proxy) ข่าวประกาศร่าง TORสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 ม.ค. 2015 - 14:11ไทย
โครงการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่าย  ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:12ไทย
โครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยใช้ Bi (Business Intelligence)  ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:09ไทย
โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:08ไทย
โครงการจัดทำการทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นแปะผิวหนังนาโนอิมัลเจลของน้ํามันหอมจากพืชไทย ประกาศราคากลางจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์28 ธ.ค. 2017 - 14:24ไทย
โครงการจัดทำลานจอดรถหน้าหอพัก 40 ปี ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:20ไทย
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ (อาคารเดิม) ประกาศราคากลางกนกวรรณ พริบไหวตีพิมพ์21 พ.ย. 2018 - 10:21ไทย
โครงการจ้างปรับปรุงหลังคาห้องพักอาจารย์ อาคาร HB 5 ประกาศราคากลางนิตยา คำอินต๊ะมูลตีพิมพ์29 ก.ค. 2016 - 09:45ไทย
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ประกาศราคากลางกนกวรรณ พริบไหวตีพิมพ์23 ก.ค. 2015 - 13:56ไทย
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงตู้ควบคุมดทรศัพท์ภายในห้องพักนักศึกษานานาชาติ ประกาศราคากลางปิยวรรณ เครือสารตีพิมพ์1 พ.ย. 2017 - 17:11ไทย
โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:56ไทย
โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีธัญญารัตน์ ไชยชนะตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 14:50ไทย
โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2561 ประกาศราคากลางธัญญารัตน์ ไชยชนะตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 14:48ไทย
โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2561 ข่าวประกาศร่าง TORธัญญารัตน์ ไชยชนะตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 14:52ไทย
โครงการบรรยาย เรื่องการบริหารความเสี่ยง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์22 ม.ค. 2016 - 10:09ไทย
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์25 ส.ค. 2015 - 14:47ไทย
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ในศตวรรษ ที่ 21 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์8 ก.ค. 2014 - 15:33ไทย
โครงการบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:08ไทย
โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกาศร่าง TORเบญจพร ไชยมงคลตีพิมพ์18 ก.ย. 2015 - 16:15ไทย
โครงการประกวดราคาจ้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:11ไทย
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ประกาศราคากลางสวัสดิ์ กุระนัยตีพิมพ์21 ส.ค. 2014 - 13:17ไทย
โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1090 เครื่อง (ครั้งที่2) ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:09ไทย
โครงการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์24 มี.ค. 2015 - 13:32ไทย
โครงการประเมินผลการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 13:09ไทย
โครงการปรับปรุงที่ทำงานของหน่วยวิจัยและส่งเสริมธุรกิจเกษตร ประกาศราคากลางคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์20 ก.ค. 2015 - 13:47ไทย
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนปาล์ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์29 มี.ค. 2014 - 16:16ไทย
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนปาล์ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:08ไทย
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:08ไทย
โครงการปรับปรุงศูนย์ ITSC CORNER จำนวน 40 ศูนย์  ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:09ไทย
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักบริการวิชาการ (อาคารใหม่) โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกาศร่าง TORปิยวรรณ เครือสารตีพิมพ์2 ธ.ค. 2015 - 18:28ไทย
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมสาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร ประกาศราคากลางคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์20 ก.ค. 2015 - 13:43ไทย
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ประกาศราคากลางคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์23 ก.ค. 2014 - 09:45ไทย
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร จำนวน 1 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์23 ก.ค. 2014 - 12:13ไทย

หน้า

Go to top