เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากมากไปน้อยผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
สำนักทะเบียนและประมวลผล ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้งานยามขาดแคลน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์22 มิ.ย. 2018 - 14:56ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดจำลองภาพสำหรับการฝึกการผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์25 มิ.ย. 2018 - 09:28ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องทำงานกองกฎหมาย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์25 มิ.ย. 2018 - 13:48ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะรายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่ีนวิทยุความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์26 มิ.ย. 2018 - 16:12ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องมือสำหรับทำการผ่าตัด รายละเอียด 9 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์26 มิ.ย. 2018 - 16:14ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดคอนเดนซิ่งห้องผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์27 มิ.ย. 2018 - 16:11ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคากานดา สังขวารีตีพิมพ์28 มิ.ย. 2018 - 15:24ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่างๆ) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์28 มิ.ย. 2018 - 16:24ไทย
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศรีวิไล เจริญเมืองตีพิมพ์29 มิ.ย. 2018 - 11:23ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องครัวและห้องอาหาร ชั้น ๓ อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเบญจรัตน์ ทาอ้ายตีพิมพ์29 มิ.ย. 2018 - 14:53ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา ชั้น 1,2 อาคารฟิสิกส์1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์29 มิ.ย. 2018 - 15:18ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกันฝน จำนวน 7,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพัทยา คำมุงคุณตีพิมพ์29 มิ.ย. 2018 - 18:30ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดประมวลผลระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์2 ก.ค. 2018 - 10:58ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์2 ก.ค. 2018 - 11:00ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์2 ก.ค. 2018 - 15:35ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีการคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์2 ก.ค. 2018 - 15:50ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อชุดถ่างเนื้อเยื่อกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์2 ก.ค. 2018 - 15:51ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อชุดถ่างเนื้อเยื่อกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์2 ก.ค. 2018 - 15:54ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างที่ปรึกษาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์3 ก.ค. 2018 - 10:04ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องฝึกพายเรือคยัค ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์4 ก.ค. 2018 - 09:56ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาด (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์4 ก.ค. 2018 - 10:20ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงระดับต่ำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์4 ก.ค. 2018 - 10:22ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำกระเป๋าผ้า ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์4 ก.ค. 2018 - 13:54ไทย
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์กระบะสมาร์ทแค็ป จำนวน 1 คัน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาลัทธพล อุ่นใจตีพิมพ์26 ก.ค. 2018 - 16:41ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องกลึงเซรามิกสำหรับห้องปฏิบัติการพร้อมเตาเผาชิ้นงานเซรามิกอุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์20 ส.ค. 2018 - 10:39ไทย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ Zero Waste ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์20 ส.ค. 2018 - 11:30ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์งาน Shopping in the rain โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์27 ส.ค. 2018 - 09:21ไทย
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสกัดและอุปกรณ์ประกอบเครื่อง (Nitrogen evaporator และ Fume Hood) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศรีวิไล เจริญเมืองตีพิมพ์29 ส.ค. 2018 - 14:34ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์3 ก.ย. 2018 - 09:48ไทย
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน (Particle Size Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศรีวิไล เจริญเมืองตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 08:17ไทย
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาลัทธพล อุ่นใจตีพิมพ์7 ก.ย. 2018 - 15:18ไทย
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง การพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาลัทธพล อุ่นใจตีพิมพ์11 ก.ย. 2018 - 17:28ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจารวี กุณาเงินตีพิมพ์19 ก.ย. 2018 - 08:27ไทย
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์20 ก.ย. 2018 - 14:31ไทย
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และพนักงานดูแลสวนสนาม คณะเภสัชศาสตร์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์20 ก.ย. 2018 - 14:29ไทย
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาดำเนินการสำรวจ จัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ SME 11 จังหวัดภาคเหนือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2561 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์20 ก.ย. 2018 - 15:29ไทย
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ KICCAMT โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2561 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์20 ก.ย. 2018 - 15:27ไทย
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศศิวิมล ธรรมราชตีพิมพ์21 ก.ย. 2018 - 18:05ไทย
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศศิวิมล ธรรมราชตีพิมพ์21 ก.ย. 2018 - 18:08ไทย
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และพนักงานดูแลสวนสนาม คณะเภสัชศาสตร์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์26 ก.ย. 2018 - 16:09ไทย
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาดำเนินการนำผู้ประกอบการโครงการ SME Online ขึ้นขายบน E-Marketplace (Shop Season) และสร้างแคมเปญการตลาดกระตุ้นยอดขาย (Phase 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์2 ต.ค. 2018 - 09:26ไทย
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาระบบติดตามผลการนำสินค้าของผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 ขึ้นขายบน E-Marketplace (Shop Season) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์4 ต.ค. 2018 - 14:59ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกรงเมตาบอริซึ่มสำหรับหนูแรท ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรวดี สุวรรณ์ตีพิมพ์10 ต.ค. 2018 - 13:02ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดชุดเครื่องมือสำหรับวิจัยกับสัตว์ทดลอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรวดี สุวรรณ์ตีพิมพ์10 ต.ค. 2018 - 13:12ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ HVAC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรวดี สุวรรณ์ตีพิมพ์17 ต.ค. 2018 - 13:40ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศของระบบ HVAC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรวดี สุวรรณ์ตีพิมพ์17 ต.ค. 2018 - 13:57ไทย
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างมาตรฐาน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์22 ต.ค. 2018 - 09:23ไทย
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดผ้าไทยเพื่อการใช้งานที่หลากหลายและตรงต่อควมต้องการของตลาด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์22 ต.ค. 2018 - 09:36ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากทางทันตกรรม ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์22 ต.ค. 2018 - 10:03ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอังสนา หรคุณารักษ์ตีพิมพ์30 ต.ค. 2018 - 16:17ไทย

หน้า

Go to top