เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากน้อยไปมากภาษาการดำเนินการ
ขอนำส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2019 - 09:18ไทย
การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2019 - 09:15ไทย
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่องสัญญาเช่า หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2019 - 09:13ไทย
การขอขยายเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2019 - 09:10ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินที่ได้รับจากการบริจาค พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 ส.ค. 2019 - 15:11ไทย
การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 ส.ค. 2019 - 15:09ไทย
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ส.ค. 2019 - 15:16ไทย
ดำเนินการเพิ่มรหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ส.ค. 2019 - 15:06ไทย
การส่งรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ส.ค. 2019 - 15:02ไทย
มาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายปี 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ก.ค. 2019 - 14:41ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ก.ค. 2019 - 11:03ไทย
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์5 ก.ค. 2019 - 11:39ไทย
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 ก.ค. 2019 - 16:06ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 มิ.ย. 2019 - 14:30ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 มิ.ย. 2019 - 10:25ไทย
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 มิ.ย. 2019 - 10:23ไทย
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปกิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 มิ.ย. 2019 - 10:21ไทย
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 มิ.ย. 2019 - 10:14ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 มิ.ย. 2019 - 14:15ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 มิ.ย. 2019 - 14:13ไทย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 มิ.ย. 2019 - 14:09ไทย
แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก ประกาศจากงานเงินเดือนและสวัสดิการรสธร พร้อมเที่ยงตรงตีพิมพ์18 มิ.ย. 2019 - 16:10ไทย
สำนักบริการวิชาการ ร่างขอบเขตของงาน TOR งานจ้างปรับปรุงอาคารพืชกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding ข่าวประกาศร่าง TORอรพินท์ เปรมโพธิ์ตีพิมพ์18 มิ.ย. 2019 - 10:36ไทย
สำนักบริการวิชาการ ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารพืชกรรม ประกาศราคากลางอรพินท์ เปรมโพธิ์ตีพิมพ์18 มิ.ย. 2019 - 10:12ไทย
สำนักบริการวิชาการ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพืชกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอรพินท์ เปรมโพธิ์ตีพิมพ์17 มิ.ย. 2019 - 16:30ไทย
สำนักบริการวิชาการ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 จ้างปรับปรุงอาคารพืชกรรม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีอรพินท์ เปรมโพธิ์ตีพิมพ์14 มิ.ย. 2019 - 16:36ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุก่อนการคืนหลักประกัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 มิ.ย. 2019 - 15:13ไทย
คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญผ่านระบบe-filing คู่มือสุภิญญา วรไพโรจ...ตีพิมพ์14 มิ.ย. 2019 - 13:42ไทย
ขั้นตอนการขอรับบำเหน็จ บำนาญผ่านระบบe-filing ปี62 คู่มือสุภิญญา วรไพโรจ...ตีพิมพ์14 มิ.ย. 2019 - 13:39ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2019 - 11:27ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2019 - 11:24ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2019 - 11:22ไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์11 มิ.ย. 2019 - 14:30ไทย
โครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานและการบริการที่ดี ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์10 มิ.ย. 2019 - 15:29ไทย
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าใช้บริการ Fleet card หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 มิ.ย. 2019 - 13:59ไทย
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 มิ.ย. 2019 - 10:54ไทย
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 มิ.ย. 2019 - 10:48ไทย
การประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส คู่มือสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์5 มิ.ย. 2019 - 13:43ไทย
คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์(Pension'Electronic Filing) ข่าวประชาสัมพันธ์สุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์4 มิ.ย. 2019 - 14:34ไทย
คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์(Pension'Electronic Filing) ประกาศจากงานเงินเดือนและสวัสดิการรสธร พร้อมเที่ยงตรงตีพิมพ์4 มิ.ย. 2019 - 14:12ไทย
คู่มือการใช้งานระบบเพิ่มผังบัญชี คู่มือวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์28 พ.ค. 2019 - 19:56ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์สุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์27 พ.ค. 2019 - 14:19ไทย
มาตรการส่งความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์27 พ.ค. 2019 - 12:59ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์27 พ.ค. 2019 - 09:23ไทย
วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์27 พ.ค. 2019 - 00:38ไทย
ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเรียนรู้ นวัตกรรมและภาษา อาคาร ค.ส.ล.3ชั้น และต่อเติมอาคารห้องเรียน(ชั้นที่ 1)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์24 พ.ค. 2019 - 15:37ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์24 พ.ค. 2019 - 10:20ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์24 พ.ค. 2019 - 08:49ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 15:34ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 16) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 15:34ไทย

หน้า

Go to top