เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
85 - ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ดูแล และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับนักศึกษา/พยาบาลต่างชาติที่เข้าศึกษาฝึกอบรม และ/หรือวิจัยในคณะพยาบาลศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 13/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
86 - ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการประจำสถาบันสมทบ และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 8/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
87 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ประกาศฯ ฉบับที่ 5/2539) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
88 - การตรวจสุขภาพพี่เลี้ยง โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 15/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
89 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบริการทางธาราบำบัด (ประกาศฯ ฉบับที่ 56/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
9 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของห้องปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2534 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
90 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานผลิตซีรั่มควบคุมคุณภาพแบบกำหนดค่า (ประกาศฯ ฉบับที่ 10/2546) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
91 - ค่าตอบแทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก ช่วยควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (ประกาศฯ ฉบับที่ 5/2546) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
92 - ค่าตอบแทนอาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 64/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
93 - ค่าตอบแทนการสอบวิชาโครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์ ของการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 17/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
94 - การจ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (ประกาศฯ ฉบับที่ 18/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
95 - หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
96 - อัตราการจ่ายค่าตอบแทนจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (ประกาศฯ ฉบับที่ 19/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
97 - ค่าตอบแทนอาจารย์ ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลการฝึกงานของนักศึกษานอกเวลาราชการในสถานที่ฝึกงานของ คณะเกษตรศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 22/2538) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
98 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้บริการผู้เข้าพัก และผู้ใช้บริการอื่น ในสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ (นอกเวลาราชการ)(ประกาศฯ ฉบับที่ 3/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
99 - ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน และผู้ช่วยปฏิบัติการกระบวนวิชาฝึกภาคสนามของคณะวิทยาศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 21/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
:ซื้อชุดระบบแสง ภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด ประกาศราคากลางสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์22 ส.ค. 2014 - 10:52ไทย
About Finance Division หน้าเพจเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์14 ก.ย. 2015 - 10:22ไทย
Accounting Department หน้าเพจเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์17 มิ.ย. 2014 - 10:47ไทย
Administration Department หน้าเพจเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์17 มิ.ย. 2014 - 12:26ไทย
Adult Cerebral Sensor จำนวน 120 ชิ้น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์4 พ.ค. 2017 - 13:58ไทย
AG-AP1100 หัวพ่นยา สำหรับ Bennett 840 จำนวน 40 ชุด ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์31 มี.ค. 2015 - 13:44ไทย
Anti-CCP ELISA (IgG) 96x1 pack จำนวน 7 รายการ ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์24 ก.ค. 2017 - 10:06ไทย
Anti-CCP-ELISA (IgG) 96x01T จำนวน 7 pack ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์15 ก.ค. 2015 - 15:28ไทย
Anti-CCP-ELISA (IgG) 96x1 paack จำนวน 7 pack ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์9 ก.ค. 2014 - 15:16ไทย
Aquapak Humidifie จำนวน 7000 ชุด ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์16 มี.ค. 2016 - 10:40ไทย
Architect Tacrolimus Reagent 100T จำนวน 6 pack ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์10 พ.ย. 2016 - 14:32ไทย
Archtitect Tacrolimus Reagent 100 T จำนวน 6 pack ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์1 มี.ค. 2016 - 08:40ไทย
Archtitect Tacrolimus Reagent 100T จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์17 พ.ย. 2015 - 11:18ไทย
Asahi (Stride Mecrocath) จำนวน 20 เส้น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์18 พ.ค. 2017 - 18:03ไทย
Asahi (Stride Mecrocath) จำนวน 300 เส้น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 15:22ไทย
BIOAMF-3 Complete Medium 100 ml. จำนวน 80 bot ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์12 มิ.ย. 2015 - 14:30ไทย
BIOAMF-3 Complete Medium 100 ml./bot จำนวน 80 bot ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์20 พ.ย. 2015 - 10:24ไทย
BIOAMF-3 Complete Medium 100 ml/bot จำนวน 50 bot ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์27 ก.ค. 2017 - 14:52ไทย
blank form Auction จ้าง ฟอร์มงานพัสดุชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์5 ก.ค. 2016 - 09:31ไทย
blank form Auction ซื้อ ฟอร์มงานพัสดุชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์5 ก.ค. 2016 - 09:32ไทย
blank from Auction จ้างก่อสร้าง ฟอร์มงานพัสดุชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์5 ก.ค. 2016 - 09:32ไทย
blank from จัดทำเอง ฟอร์มงานพัสดุชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์5 ก.ค. 2016 - 09:32ไทย
blank from วิธีคัดเลือก ฟอร์มงานพัสดุชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์5 ก.ค. 2016 - 09:49ไทย
blank from วิธีประกวดราคา ฟอร์มงานพัสดุชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์5 ก.ค. 2016 - 09:35ไทย
blank from วิธีพิเศษ ฟอร์มงานพัสดุชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์5 ก.ค. 2016 - 09:33ไทย
blank from วิธีพิเศษ ฟอร์มงานพัสดุชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์5 ก.ค. 2016 - 09:34ไทย
blank from วิธีพิเศษ ฟอร์มงานพัสดุชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์5 ก.ค. 2016 - 09:34ไทย
CAP/CTM HIV TEST V.2.0 KIT จำนวน 10 ชุด ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
Capiox RX 05 สำหรับเด็กที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 0-5 กก. จำนวน 12 ชุด ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์27 ส.ค. 2014 - 09:59ไทย
Capiox RX 05 สำหรับเด็กที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 0-5 กก. จำนวน 12 ชุด ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์4 ส.ค. 2015 - 11:28ไทย
CAPIOX RX 05 สำหรับเด็กที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 0-5 กก. จำนวน 12 ตัว ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์17 พ.ย. 2014 - 15:08ไทย
CAPIOX RX 05 สำหรับเด็กที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 0-5 กก. จำนวน 24 ชิ้น ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์25 ม.ค. 2016 - 14:23ไทย
Cavafix 375 16-14 ยาว 70 cm. จำนวน 500 เส้น ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์20 มี.ค. 2015 - 10:49ไทย
Cavafix 375 16-14 ยาว 70 cm. จำนวน 500 เส้น ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์20 มี.ค. 2015 - 10:49ไทย

หน้า

Go to top