เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากน้อยไปมากภาษาการดำเนินการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 15) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 15:33ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 14) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 15:31ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 13) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 15:29ไทย
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 15:03ไทย
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 15:00ไทย
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 14:57ไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 พ.ค. 2019 - 14:55ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 พ.ค. 2019 - 11:44ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 พ.ค. 2019 - 08:58ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์22 พ.ค. 2019 - 08:58ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 พ.ค. 2019 - 15:35ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 พ.ค. 2019 - 14:27ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 พ.ค. 2019 - 11:02ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 พ.ค. 2019 - 10:17ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 พ.ค. 2019 - 10:14ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์21 พ.ค. 2019 - 09:42ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 พ.ค. 2019 - 14:36ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์17 พ.ค. 2019 - 13:40ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ งานเช่าเครื่องไตเทียมและระบบน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 งาน ผลการจัดซื้อจัดจ้างอนงค์ สุนทรตีพิมพ์16 พ.ค. 2019 - 15:47ไทย
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 พ.ค. 2019 - 14:58ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 16:24ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 14:05ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 14:04ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 14:03ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 14:02ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 13:31ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 11:28ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 09:05ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์15 พ.ค. 2019 - 08:41ไทย
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างจ้างเหมาดำเนินการสร้างแคมเปญ บริหารจัดการข้อมูล และส่งออกข้อมูลผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 ประกาศราคากลางอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์14 พ.ค. 2019 - 16:17ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์14 พ.ค. 2019 - 16:14ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์14 พ.ค. 2019 - 15:58ไทย
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งา่นจ้างเหมาดำเนินการนำผู้ประกอบการขึ้นขายสินค้าบน E-Marketplace (ShopSeason) จำนวน 1,350 ราย โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2562 ประกาศราคากลางอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์14 พ.ค. 2019 - 14:12ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์14 พ.ค. 2019 - 13:32ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์14 พ.ค. 2019 - 11:02ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์13 พ.ค. 2019 - 09:00ไทย
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์10 พ.ค. 2019 - 14:59ไทย
ซื้อน้ำมันเตา เบอร์ 1500 จำนวน 420,000 ลิตร ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์10 พ.ค. 2019 - 14:47ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง ประกาศราคากลางอนงค์ สุนทรตีพิมพ์10 พ.ค. 2019 - 13:42ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอนงค์ สุนทรตีพิมพ์10 พ.ค. 2019 - 13:40ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์10 พ.ค. 2019 - 11:35ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 945371 ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 พ.ค. 2019 - 16:30ไทย
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้นที่ 1 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศราคากลางจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์8 พ.ค. 2019 - 16:10ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผลการจัดซื้อจัดจ้างสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์8 พ.ค. 2019 - 14:46ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ Single dose apheresis kit จำนวน 2,000 set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผลการจัดซื้อจัดจ้างสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์8 พ.ค. 2019 - 14:34ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผลการจัดซื้อจัดจ้างสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์8 พ.ค. 2019 - 14:32ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 พ.ค. 2019 - 14:23ไทย
วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 816992 ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 พ.ค. 2019 - 13:21ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 768466 ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 พ.ค. 2019 - 13:12ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีอนงค์ สุนทรตีพิมพ์8 พ.ค. 2019 - 11:20ไทย

หน้า

Go to top