เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากมากไปน้อยภาษาการดำเนินการ
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
การตรวจสอบบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ขอให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ในรูปแบบซีดี หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ประชาสัมพันธ์หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
การอนุมัติผ่อนผันให้ขยายเวลาการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2554 หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าใช้จ่าย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:17ไทย
ค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าใช้จ่าย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:17ไทย
ค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าใช้จ่าย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:17ไทย
ค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าใช้จ่าย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:17ไทย
ค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าใช้จ่าย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:17ไทย
ค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าใช้จ่าย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:17ไทย
รายละเอียดแผนการขึ้นระบบ Oracle application version R12 ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 09:40ไทย
การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 09:50ไทย
ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารการการเงิน ประกาศจากงานธุรการสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 10:22ไทย
ขออนุมัติยกเว้นให้ส่วนงาน ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ประกาศจากงานธุรการสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 10:37ไทย
คู่มือแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 10:40ไทย
แจ้ง URL ใหม่สำหรับเข้าระบบบัญชี 3 มิติ ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:25ไทย
ขั้นตอนการติดตั้ง Oracle R12 Client ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:29ไทย
แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:31ไทย
การ check program และการเข้าใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ ใหม่ ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:33ไทย
คู่มือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:35ไทย
โปรแกรม TeamViewer และคู่มือ ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:53ไทย
ไฟล์ Excel สำหรับคำนวณภาษีในระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง R12 ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:59ไทย
ขั้นตอนในการดู แก้ไข เพิ่ม ลบ ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คู่มือเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์30 พ.ค. 2014 - 11:18ไทย
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเว็บไซต์กองคลัง คู่มือเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 13:35ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - AR (ระบบบัญชีการเงินรับ) คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 13:47ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - GL (ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป) คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 13:49ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - AP (ระบบการเงินจ่าย) คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 13:50ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - การใช้งานเบื้องต้น คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 14:37ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - CM (ระบบจัดการเงินสด) คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 14:39ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - FA (ระบบสินทรัพย์ถาวร) คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 14:40ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - INV (ระบบคลังพัสดุ) คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 14:40ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - PO (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 14:41ไทย
การขอรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง กรณีลืมรหัสผ่าน คู่มือเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 15:07ไทย
ขั้นตอนการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์กองคลัง คู่มือเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 15:21ไทย
ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์กองคลัง คู่มือเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 15:41ไทย
การออกจากเว็บไซต์กองคลัง หรือการล็อกเอ้าท์ คู่มือเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 15:55ไทย

หน้า

Go to top