ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 482 ลำดับที่ 9621 - 9640 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประมูลจ้างก่อสร้าง ระบบให้น้ำในแปลงไม้ผล สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมแม่เหียะ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  29 มี.ค. 2556
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประมูลจ้างก่อสร้าง อาคารโรงสีข้าวชุมชน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 23 ก.ย. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประมูลจ้างก่อสร้างโรงงานทำปุ๋ยชีวภาพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ธ.ค. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตณ์และการแพทย์ รายการ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 20 ตัว ด้วยวิธีคัดเลือก 07 ต.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตณ์และการแพทย์ รายการ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 20 ตัว ด้วยวิธีคัดเลือก 07 ต.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตณ์และการแพทย์ รายการ ชุดวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีคัดเลือก 07 ต.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตณ์และการแพทย์ รายการ เครื่องตัดเนื้อเยื่อพืชแบบไมโครโตม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีคัดเลือก 07 ต.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตณ์และการแพทย์ รายการ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดหนือม่วง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีคัดเลือก 07 ต.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตณ์และการแพทย์ รายการ เครื่องวัดปฏิกิริยาของสารบนไมโครเพลทและคิวเวตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีคัดเลือก 07 ต.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกาแพทย์ จำนวน 2 รายการ 06 พ.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12 ต.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ "เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 12 เครื่อง" โดยวิธีคัดเลือก 11 ม.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ "เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 12 เครื่อง" โดยวิธีคัดเลือก 11 ม.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก 10 มี.ค. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 ก.ย. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลผู้ชนะการประมูลจ้างจัดทำระบบกำจัดตะกอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 พ.ค. 2553
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานก่อสร้างรั้วทึบศูย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ) 08 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาและห้องน้ำ บริเวณสนามกีฬา) 26 มิ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานจัดซื้อชุดตรวจซ่อมสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic) 26 ก.ค. 2561

หน้า

Go to top