แบบฟอร์มงานเงินเดือน

ชื่อ ดาวโหลดแบบฟอร์ม โพสท์เมื่อวันที่
แบบ สรจ.8 หนังสือภายนอกแจ้งจำนวนหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญปกติ form00008.xls 24 พ.ค. 2559
แบบ สรจ.7 แบบสรุปข้อมูลหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญปกติ form00007.xls 24 พ.ค. 2559
แบบ สรจ.6 แบบแจ้งรายการข้อมูลหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญปกติ form00006.xls 24 พ.ค. 2559
แบบ สรจ.5 หนังสือรับรองการได้รับอันตรายเพราะเหตุในหน้าที่ของลูกจ้าง form00005.xls 24 พ.ค. 2559
แบบ สรจ.4 หนังสือรับรองการได้รับอันตรายเพราะเหตุในหน้าที่ราชการ form00004.xls 24 พ.ค. 2559
แบบ สรจ.3 หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ form00003.xls 24 พ.ค. 2559
แบบ สรจ.2 หนังสือขอให้โอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่น form00002.xls 24 พ.ค. 2559
แบบ สรจ.1 แบบแจ้งลดหย่อนภาษีผู้รับเบื้ยหวัดบำเหน็จบำนาญปกติ form00001.xls 24 พ.ค. 2559

หน้า

Go to top