การบันทึกเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556 ในช่วง 6 เดือนหลัง ( 1 เมษายน 2556-30 กันยายน 2556)

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 321
เลขที่หนังสือ: 
นร 0717/ว 6 ลว 14/10/2556
ลงวันที่: 
04 พ.ย. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top